#Chấn hưng văn hóa

Chấn hưng văn hóa: Sức mạnh của dân tộc

Chấn hưng văn hóa: Sức mạnh của dân tộc

Văn hóa nói chung và văn hóa kinh doanh nói riêng vốn là yếu tố vô cùng quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội nhưng lâu nay chưa được quan tâm đúng mức. Sau Đại hội XIII và Hội nghị Văn hóa Toàn quốc, chúng ta kỳ vọng văn hóa sẽ được thúc đẩy, nâng tầm, trở thành sức mạnh của cả dân tộc.