#cân bằng

  • Tìm sự cân bằng phù hợp và tính linh hoạt trong phong cách lãnh đạo

    Tìm sự cân bằng phù hợp và tính linh hoạt trong phong cách lãnh đạo

    14:55 13/01
  • Cách Microsoft đang cố gắng đương đầu với sự thật rằng công việc hỗn hợp đang nhấn chìm sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc

    Cách Microsoft đang cố gắng đương đầu với sự thật rằng công việc hỗn hợp đang nhấn chìm sự cân bằng giữa cuộc sống và công việc

    10:51 10/12