#FTA thế hệ mới

Việc thực thi CPTPP có tác động trực tiếp tới nhiều chế định pháp luật nội địa của Việt Nam

Việc thực thi CPTPP có tác động trực tiếp tới nhiều chế định pháp luật nội địa của Việt Nam

Đây cũng là một nội dung đáng lưu ý trong Hội thảo “Hoạt động Xây dựng Pháp luật thực thi CPTPP – Đánh giá hiệu quả thực hiện và Hàm ý chính sách” được Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) phối hợp với Viện Nghiên cứu Quản lý Trung ương (CIEM) tổ chức sáng ngày 10/11.

Nhìn lại công tác xây dựng pháp luật thực thi CPTPP và các FTA thế hệ mới

Nhìn lại công tác xây dựng pháp luật thực thi CPTPP và các FTA thế hệ mới

Hiệu quả thực sự của CPTPP nói riêng và các FTA nói chung phụ thuộc một phần không nhỏ vào công tác xây dựng pháp luật thực thi. Vì vậy, những thông tin về đánh giá hiệu quả thực hiện và hàm ý chính sách có ý nghĩa cho các cơ quan hoạch định chính sách, cơ quan quản lý liên quan cũng như đối với doanh nghiệp.