#Thuế GTGT

Điều chỉnh thuế GTGT tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón

Điều chỉnh thuế GTGT tạo môi trường bình đẳng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón

Đối với một đất nước mà tỷ lệ người dân tham gia sản xuất trong lĩnh vực nông nghiệp chiếm đến gần 60%, thì phân bón, giá phân bón có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc sống của người nông dân. Việc tháo gỡ khó khăn, điều chỉnh luật pháp tạo môi trường thuận lợi, bình đẳng cho doanh nghiệp sản xuất phân bón là giải pháp cấp bách mà các cơ quan Nhà nước cần sớm thực hiện.