#kinh tế tập thể

Tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

Tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025, cần đánh giá thực trạng kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp đổi mới và nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, như: nâng cao kỹ năng nghề theo hệ thống đào tạo gắn với thực hành; đào tạo theo mô hình gắn nhà trường với hợp tác xã, doanh nghiệp…

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể

Tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả Kinh tế tập thể

Kinh tế tập thể, hợp tác xã dù đã có thành công bước đầu nhưng sự phát triển còn chưa tương xứng tiềm năng. Đặc biệt trong bối cảnh hội nhập kinh tế sâu rộng, cần có giải pháp đồng bộ để khu vực kinh tế này đóng góp nhiều hơn cho nền kinh tế nói chung, qua đó khẳng định quan điểm nhất quán của Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị và xã hội về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể.

Tháo gỡ rào cản để kinh tế tập thể, HTX phát triển

Tháo gỡ rào cản để kinh tế tập thể, HTX phát triển

Xác định rõ những vướng mắc, rào cản để tháo gỡ, tìm ra điển hình mới, động lực mới, hướng đi mới, tạo động lực cho loại hình kinh tế tập thể, HTX phát huy hiệu quả hơn nữa, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ đặt ra yêu cầu với các bộ, ngành.