#Hồ Chí Minh

Kiên Giang: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Kiên Giang: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Vừa qua, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Kiên Giang đã tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/4/2016 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân

Tư tưởng Hồ Chí Minh với văn hóa doanh nghiệp, doanh nhân

Một trong những cống hiến có giá trị của Hồ Chí Minh vào kho tàng lý luận chủ nghĩa xã hội khoa học Mác-Lênin là những đóng góp về đạo đức, văn hóa. Hồ Chí Minh nhấn mạnh phương diện tiếp cận chủ nghĩa xã hội từ đạo đức, văn hóa.

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh đổi mới chương trình đào tạo, bồi dưỡng

Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt đề án “Đổi mới nội dung, chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ lãnh đạo, quản lý của Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh giai đoạn 2021-2026”