10 tháng đầu năm, lượng phát hành trái phiếu doanh nghiệp giảm 25,2% so với cùng kỳ