Giải golf Doanh nghiệp & hội nhập - CMA 2019 tranh Cup Fortuna

Giải golf Doanh nghiệp & hội nhập - CMA 2019 tranh Cup Fortuna

Hiệp hội Quản lí doanh nghiệp Cộng hòa Séc (CMA) là Hiệp hội tập trung lớn nhất các quản trị gia của các tập đoàn, công ty và các tổ chức của CH Séc cũng như công ty quốc tế. Hàng năm Hiệp hội có cuộc thi nhà quản trị của năm...
  • Giải golf Doanh nghiệp & hội nhập - CMA 2019 tranh Cup Fortuna

    Giải golf Doanh nghiệp & hội nhập - CMA 2019 tranh Cup Fortuna

    Hiệp hội Quản lí doanh nghiệp Cộng hòa Séc (CMA) là Hiệp hội tập trung lớn nhất các quản trị gia của các tập đoàn, công ty và các tổ chức của CH Séc cũng như công ty quốc tế. Hàng năm Hiệp hội có cuộc thi nhà quản trị của năm...
1