Dự án của Công ty CP Xây lắp Điện 1 làm tăng giá trị tổng dự toán hơn 17,7 tỷ đồng?

Pháp luật doanh nghiệp | 09:37:00 31/05/2018

DNHN - Tại dự án Công trình Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3 của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1, Thanh tra Bộ Xây dựng từng có kết luận: “… công tác lập dự toán áp dụng một số định mức chưa phù hợp với quy định và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng giá trị tổng dự toán, số tiền 17.793.432.000 đồng.”

 

Theo tài liệu PV có được, tháng 9 năm 2017, Thanh tra Bộ Xây dựng đã có kết luận thanh tra về “Công tác quản lý dự án đầu tư xây dựng của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 và các dự án: Công trình thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3” đã yêu cầu chấn chỉnh và khắc phục một số tồn tại như sau:

Đối với công tác lập tổng dự toán: Mặc dù tổng dự toán xây dựng công trình chưa được chủ đầu tư phê duyệt nhưng trong quá trình lập, chủ đầu tư áp dụng mức lương tối thiểu vùng là 1.650.000 đồng để tính chi phí phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động, áp dụng một số định mức chưa phù hợp với quy định và một số nguyên nhân khác dẫn đến làm tăng giá trị tổng dự toán, với số tiền 17.793.432.000 đồng. Ngoài ra, công tác quản lý chất lượng thi công công trình còn một số tồn tại như thiếu biên bản giao hàng, giấy chứng nhận xuất xưởng, hồ sơ chứng minh nguồn gốc xuất xứ của vật tư, vật liệu sử dụng cho công trình (đinh, dây thép buộc, ống nhựa, nhựa đường); thiếu kết quả thí nghiệm R28 một số khối đổ bê tông; nhật ký thi công chưa đánh số trang.

Trước sự việc nêu trên, Thanh tra Bộ Xây dựng kiến nghị và xử lý về mặt hành chính đối với chủ đầu tư như sau: Tổ chức và chỉ đạo kiểm điểm rút kinh nghiệm đối với tập thể, cá nhân có liên quan để xảy ra các tồn tại đã nêu trong báo cáo kết quả thanh tra. Yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào các quy định trong hợp đồng kinh tế, tiến hành kiểm tra, ra soát và có hình thức xử lý theo quy định đối với các nhà thầu tư vấn thiết kế, tư vấn thẩm tra, tư vấn giám sát và nhà thầu thi công có liên quan đến các tồn tại.

Kết luận Thanh tra về công tác quản lý các dự án đầu tư xây dựng của Công ty Xây lắp Điện 1 

Ngoài ra, đối với số tiền 17.793.432.000 đồng chưa phù hợp với quy định nêu trên, yêu cầu chủ đầu tư căn cứ vào tình hình thực tế tại địa phương, có văn bản báo cáo cấp có thẩm quyền để áp dụng mức lương tối thiểu vùng tính các chi phí phụ cấp khu vực và phụ cấp lưu động, điều chỉnh, thẩm định và trình cấp có thẩm quyền phê duyệt tổng dự toán làm cơ sở quyết toán dự toán theo quy định. Mặt khác, xử phạt vi phạm hành chính đối với 2 nhà thầu thi công tại Dự án thủy điện Bảo Lâm 1, Bảo Lâm 3, số tiền 70 triệu đồng. Trong đó, xử phạt Công ty Cổ phần Công nghiệp xây dựng Toàn Phát, nhà thầu thi công Dự án Bảo Lâm 1 số tiền 35 triệu đồng.

Xử phạt Công ty Cổ phần Sông Đà 5, nhà thầu thi công tại Dự án thủy điện Bảo Lâm 3, số tiền 35 triệu đồng. Theo tìm hiểu của PV, Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 được thành lập ngày 2/3/1963 với tên gọi ban đầu là Công ty Xây lắp đường và dây trạm. Ngày 30/6/1967, Bộ Công nghiệp Nặng ra quyết định thành lập Công ty Xây lắp đường dây và Trạm, trực thuộc Cục Điện lực. Ngày 30/6/1970, thành lập Công ty Xây lắp đường dây và Trạm, trực thuộc Bộ Điện và Than. Năm 2005, sau khi cổ phần hóa, Công ty chính thức hoạt động dưới tên gọi Công ty Cổ phần Xây lắp điện 1 (PCC1). Theo báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1, cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2017 có ghi: Lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2016 là 304.630.176.196 đồng, đến năm 2017 giảm xuống còn 256.301.876.310 đồng. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ cũng tụt giảm (năm 2016 đạt 304.705.976.919 đồng, đến năm 2017 giảm xuống còn 236.661.088.790 đồng). Trong khi lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp giảm thì nợ phải trả của Công ty Cổ phần Xây lắp Điện 1 lại tăng lên, ngày 1/1/2017 nợ phải trả là 2.466.876.874.531đồng, đến này 31/11/2017 nợ phải trả tăng lên là 3.399.779.952.840 đồng (trong đó nợ ngắn hạn ngày 1/1/2017 là 1.376.638.978.658 đồng, đến ngày 31/12/2017 tăng lên con số 1.832.794.372.215 đồng). Không chỉ nợ ngắn hạn mà nợ dài hạn cũng tăng. Cụ thể, ngày 1/1/2017 là 1.090.237.895.873 đồng đến ngày 31/12/2017 tăng lên thành 1.566.985.580.625 đồng.

Nhóm PVĐT

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập