Hỗ trợ doanh nghiệp không thể theo cơ chế “xin-cho”

Hỗ trợ doanh nghiệp không thể theo cơ chế “xin-cho”

Liên tục các câu hỏi từ cộng đồng doanh nghiệp, đó là bao giờ các chính sách cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua tác động của COVID-19 thực sự đến được với đông đảo doanh nghiệp đang vật vã trong khủng hoảng? Với các gói chính sách, nhiều DN vẫn than khó khi tiếp cận với gói hỗ trợ tín dụng, thậm chí cả gói an sinh xã hội…
 • Hỗ trợ doanh nghiệp không thể theo cơ chế “xin-cho”

  Hỗ trợ doanh nghiệp không thể theo cơ chế “xin-cho”

  Liên tục các câu hỏi từ cộng đồng doanh nghiệp, đó là bao giờ các chính sách cấp bách hỗ trợ doanh nghiệp (DN) vượt qua tác động của COVID-19 thực sự đến được với đông đảo doanh nghiệp đang vật vã trong khủng hoảng? Với các gói chính sách, nhiều DN vẫn than khó khi tiếp cận với gói hỗ trợ tín dụng, thậm chí cả gói an sinh xã hội…
 • Blog doanh nghiệp: DN vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, rất cần được các cơ quan chức năng tháo gỡ.

  Blog doanh nghiệp: DN vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, rất cần được các cơ quan chức năng tháo gỡ.

  Để tạo ra một môi trường pháp lý thuận lợi cho sự phát triển của DN, trong thời gian qua Nhà nước đã ban hành mới nhiều đạo luật, chính sách quan trọng, đặc biệt là Luật Hỗ trợ DNNVV có hiệu lực từ 01/01/2018 nhằm hỗ trợ, tạo môi trường thuận lợi nhất để cộng đồng DNNVV hoạt động hiệu quả, tạo sân chơi bình đẳng và là tạo động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế quốc gia. Tuy nhiên, thực tế hoạt động của DN vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, rất cần được các cơ quan chức năng tháo gỡ...
 • Blog Doanh nghiệp

  Blog Doanh nghiệp

  Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng đối với hoạt động của các DN nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý đối với các DN Nhà nước để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp khắc phục, hoàn thiện; tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các DN Nhà nước...
1