Blog Doanh nghiệp

Blog Doanh nghiệp

Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng đối với hoạt động của các DN nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý đối với các DN Nhà nước để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp khắc phục, hoàn thiện; tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các DN Nhà nước...
  • Blog Doanh nghiệp

    Blog Doanh nghiệp

    Việc giám sát, kiểm tra, thanh tra của các cơ quan chức năng đối với hoạt động của các DN nhằm kịp thời phát hiện những sơ hở, bất cập trong chính sách, pháp luật và cơ chế quản lý đối với các DN Nhà nước để kiến nghị với các cơ quan nhà nước có thẩm quyền về những biện pháp khắc phục, hoàn thiện; tăng cường thực hiện công khai, minh bạch trong hoạt động của các DN Nhà nước...
1