Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

19:25 08/09/2021

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX. Phát triển HTX bền vững, lâu dài để HTX thực sự là một ngôi nhà chung, một xã hội thu nhỏ cho tất cả thành viên, được tự do đóng góp, cống hiến và làm việc trọn đời.

  Xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường...( Ảnh minh họa)

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Luật Hợp tác xã năm 2012 được Quốc hội thông qua ngày 20/11/2012, chính thức có hiệu lực từ ngày 01/7/2013 đã làm rõ thêm bản chất của tổ chức hợp tác xã là “phục vụ thành viên”, tăng cường hợp tác nội bộ và tham gia thị trường để phát triển kinh tế - xã hội ở nước ta.

Cùng với đó, khung khổ pháp lý về hợp tác xã cũng dần được hoàn thiện, tác động tới phát triển kinh tế tập thể, hợp tác xã trên nhiều mặt: từng bước đơn giản hóa thủ tục, rút ngắn thời gian thành lập hợp tác xã; tạo điều kiện cho hợp tác xã chủ động phát triển các hoạt động dịch vụ phục vụ thành viên và kinh doanh theo tín hiệu thị trường. Thực hiện Luật Hợp tác xã năm 2012 đã bước đầu làm thay đổi nhận thức trong hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân về vai trò quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), hợp tác xã (HTX) trong các thành phần kinh tế của nền kinh tế quốc dân.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đã đạt được, thực tiễn sau gần 10 năm triển khai thực hiện Luật HTX năm 2012 đã nảy sinh một số tồn tại, bất cập nổi bật như: Một số quy định còn chồng chéo, chưa thống nhất với các văn bản quy phạm pháp luật khác; Một số quy định bất cập làm cản trở sự phát triển của HTX; Quy định chưa đầy đủ về nguyên tắc cơ bản HTX, chưa phù hợp với thực tiễn và xu hướng phát triển của thế giới.

Do vậy, việc xây dựng dự án Luật HTX (sửa đổi) là cần thiết nhằm mục tiêu tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX. 

Dự thảo Luật HTX (sửa đổi) đề xuất các nhóm chính sách gồm:

- Hoàn thiện các quy định về loại hình tổ chức KTHT và tổ chức đại diện;

- Hoàn thiện các quy định về phát triển thành viên, mở rộng thị trường và nâng cao khả năng thu hút vốn cho HTX;

- Hoàn thiện các quy định về quản lý, điều hành HTX;

- Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong lĩnh vực KTTT, HTX;

- Hoàn thiện các quy định về bản chất và nguyên tắc tổ chức, hoạt động của HTX.

PV