VPBank trình cổ đông phương án tăng vốn lên 79.334 tỷ

21:00 08/04/2022

Chi tiết phương án tăng vốn được chia làm hai đợt, dự kiến khi hoàn tất đợt 2, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ mức 45.056 tỷ đồng hiện nay lên 79.334 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

Theo tài liệu phục vụ đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) năm 2022 vừa được công bố, VPBank dự kiến trình cổ đông phương án tăng vốn điều lệ bằng các Phương án phát hành cổ phiếu từ nguồn vốn chủ sở hữu để tăng vốn cổ phần và Phương án chào bán riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài. 

Chi tiết phương án tăng vốn được chia làm hai đợt, dự kiến khi hoàn tất đợt 2, vốn điều lệ của VPBank sẽ tăng từ mức 45.056 tỷ đồng hiện nay lên 79.334 tỷ đồng, đứng đầu hệ thống ngân hàng Việt Nam.

VPBank trình cổ đông phương án tăng vốn lên 79.334 tỷ
VPBank trình cổ đông phương án tăng vốn lên 79.334 tỷ.

Cụ thể, ở đợt 1, phương án tăng vốn từ 45.056 tỷ đồng lên 67.434 tỷ đồng, tương đương tỷ lệ 50%, từ các nguồn như lợi nhuận chưa chia, quỹ dự trữ bổ sung vốn điều lệ, số cổ phần phát hành dự kiến là hơn 2,24 tỷ cổ phiếu. Đợt phát hành sẽ được thực hiện dự kiến vào quý II hoặc quý III/2022.

Ở đợt 2, VPBank dự kiến phát hành riêng lẻ cho nhà đầu tư nước ngoài tối đa 15% vốn điều lệ, nâng tổng tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại VPBank lên tối đa 30% vốn điều lệ. Số cổ phần phát hành tối đa là 1,19 tỷ cổ phiếu. Mức giá phát hành sẽ do HĐQT quyết định theo thỏa thuận, đàm phán giữa hai bên nhưng không thấp hơn giá trị sổ sách của VPBank.

Theo đó, VPBank sẽ thực hiện chào bán riêng lẻ cho cổ đông ngoại ngay khi có sự chấp thuận của Ngân hàng Nhà nước và Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, dự kiến trong năm 2022.

Nguồn vốn thu được sẽ được sử dụng nhằm tăng năng lực tài chính, mở rộng hoạt động kinh doanh, góp vốn/mua cổ phần, mua công ty con, công ty liên kết, hợp tác khác với các tổ chức tín dụng và các công ty con, đảm bảo các chỉ tiêu an toàn hoạt động...

PV