Tổng Công ty Xây dựng Số 1: Dòng tiền kinh doanh âm trên 2.000 tỷ đồng

22:53 09/08/2022

Trong nửa đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm gần 2.072 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ ở mức âm 639,9 tỷ đồng. Đây cũng là mức âm dòng tiền lớn nhất kể từ khi Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP niêm yết đến nay.

Báo cáo tài chính quý II/2022 của Tổng Công ty Xây dựng Số 1 – CTCP (CC1/UPCoM) ghi nhận doanh thu gần 1.664 tỷ đồng, tăng 28,5% so với cùng kỳ.

Trong kỳ, lợi nhuận gộp tăng 118%, thêm 64,84 tỷ đồng lên 119,81 tỷ đồng, doanh thu tài chính cũng tăng 146,2% lên 95,88 tỷ đồng. Ở chiều ngược lại, chi phí tài chính tăng mạnh 215,4% lên 135 tỷ đồng; chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp tăng 100%, lên 75,92 tỷ đồng. Sau khi trừ các khoản chi phí, doanh nghiệp báo lợi nhuận sau thuế đạt 14 tỷ đồng, tăng 250,7% so với cùng kỳ năm ngoái. 

Tổng Công ty Xây dựng Số 1
Tổng Công ty Xây dựng Số 1.

Tuy nhiên, CC1 thoát lỗ trong kỳ chủ yếu do ghi nhận doanh thu và lợi nhuận khác từ việc thanh lý, nhượng bán tài sản, trong khi hoạt động kinh doanh cốt lõi tiếp tục ghi nhận lỗ thêm 91,23 tỷ đồng so với cùng kỳ lỗ 25,77 tỷ đồng.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp báo doanh thu đạt 2.839 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế ở mức 30,64 tỷ đồng.

Trong năm 2022, CC1 đặt kế hoạch doanh thu 11.252 tỷ đồng và lợi nhuận trước thuế 396 tỷ đồng. Như vậy, với kết quả đã đạt được trong 6 tháng đầu năm, doanh nghiệp mới chỉ hoàn thành 10,1% kế hoạch lợi nhuận năm.

Đáng chú ý, trong 6 tháng đầu năm 2022, dòng tiền kinh doanh chính ghi nhận âm gần 2.072 tỷ đồng trong khi cùng kỳ ở mức âm 639,9 tỷ đồng. Đây cũng là mức âm dòng tiền lớn nhất kể từ khi doanh nghiệp niêm yết đến nay.

Bên cạnh đó, dòng tiền đầu tư của doanh nghiệp cũng âm 1.811,4 tỷ đồng và dòng tiền tài chính ở mức 3.492,9 tỷ đồng, chủ yếu từ việc phát hành thêm cổ phiếu và tăng vay nợ.

Tính tới ngày 30/6/2022, tổng tài sản của CC1 tăng 30,3% so với đầu năm, lên 15.662,5 tỷ đồng. Trong đó, chủ yếu là các khoản phải thu ngắn hạn 6.924,4 tỷ đồng (chiếm 44,2% tổng tài sản); các khoản phải thu dài hạn ở mức 2.340,7 tỷ đồng (chiếm 14,9% tổng tài sản); tài sản dở dang dài hạn 1.585,9 tỷ đồng; tồn kho 1.441,5 tỷ đồng và các tài sản khác.

P.V