Thu hồi phôi mẫu giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH

BHXH Việt Nam có công văn số 5233/BHXH-CSXH gửi BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng và BHXH Công an nhân dân về việc thu hồi phôi mẫu Giấy chứng nhận nghỉ việc hưởng BHXH đã phát trước ngày Thông tư số 56/2017/TT-BYT có hiệu lực.

Trước đó, ngày 29-12-2017, Bộ Y tế ban hành Thông tư số 56/2017/TT-BYT quy định chi tiết thi hành Luật BHXH và Luật An toàn - Vệ sinh lao động (AT-VSLĐ) thuộc lĩnh vực y tế, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/3/2018. Nội dung thông tư này không quy định trách nhiệm của cơ quan BHXH trong việc cấp phôi giấy chứng nhận (GCN) nghỉ việc hưởng BHXH đối với các cơ sở khám chữa bệnh (KCB), mà thuộc trách nhiệm của các cơ sở KCB.

Do đó, BHXH Việt Nam đề nghị BHXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, BHXH Bộ Quốc phòng, BHXH Công an nhân dân tổ chức thực hiện việc thu hồi phôi mẫu GCN do BHXH Việt Nam phát hành trước ngày 1-3-2018 như sau:

Thu hồi phôi GCN do cơ quan BHXH phát hành chưa sử dụng hết còn lưu trữ tại cơ sở KCB; cuống phôi, phôi sai, hỏng để lưu trữ hoặc hủy theo quy định xong trước ngày 31/1/2019. Đồng thời, thông báo đến các cơ sở KCB trên địa bàn từ ngày 1-1-2019 không sử dụng phôi GCN do cơ quan BHXH cấp trước đây để cấp cho NLĐ khi đi KCB. Các chứng từ sử dụng phôi GCN này sẽ không có giá trị pháp lý để thanh toán các chế độ BHXH theo quy định.

Bên cạnh đó, các đơn vị hướng dẫn các cơ sở KCB thực hiện việc đăng ký và đăng tải công khai trên Cổng TTĐT của BHXH Việt Nam trước ngày 31/12/2018 các nội dung bao gồm: Giấy phép hoạt động, phạm vi cấp GCN; mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; mẫu dấu của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh và chữ ký của người hành nghề được phép ký GCN đối với cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân theo mẫu quy định tại Phụ lục 08 Thông tư số 56/2017/TT-BYT; giấy ủy quyền người ký thay thủ trưởng đơn vị và khi thay đổi các thông tin (biến động tăng, giảm người hành nghề được phân công ký GCN tại các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh không phải là pháp nhân; thay đổi mẫu dấu; phân công lại người được ủy quyền ký thay thủ trưởng, thay đổi phạm vi cấp GCN của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp giấy phép hoạt động).

BHXH Việt Nam cũng giao Trung tâm công nghệ thông tin xây dựng chuyên mục "Các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được cấp GCN" trên Cổng TTĐT của BHXH Việt Nam, để tiếp nhận và quản lý thông tin theo quy định tại Khoản 2 của văn bản này. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, kịp thời phản ánh về BHXH Việt Nam để xem xét, giải quyết.

 

 T.Hương

Tin liên quan