Sài Gòn VRG báo lãi ròng quý II/2021 “đi lùi”

DNHN - Doanh thu tài chính của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG giảm 18%, còn hơn 118 tỷ đồng. Dù lợi nhuận từ bán các khoản đầu tư tăng đáng kể nhưng không đủ bù đắp cho phần lãi tiền gửi và cho vay sụt giảm.

Quý II/2021, doanh thu thuần của Công ty CP Đầu tư Sài Gòn VRG (SIP/UPCoM) đạt gần 1.666 tỷ đồng, tăng 52% so cùng kỳ, chủ yếu đến từ mảng kinh doanh chính bán điện, nước. Lãi gộp gần 328 tỷ đồng, gấp 2,6 lần quý II năm trước.

Trái ngược với doanh thu thuần, doanh thu tài chính của SIP giảm 18%, còn hơn 118 tỷ đồng. Dù lợi nhuận từ bán các khoản đầu tư tăng đáng kể nhưng không đủ bù đắp cho phần lãi tiền gửi và cho vay sụt giảm.

Sài Gòn VRG báo lãi ròng quý II/2021 “đi lùi”
Sài Gòn VRG báo lãi ròng quý II/2021 “đi lùi”.

Quý II năm trước, SIP hoàn nhập dự phòng gần 127 tỷ đồng cho chi phí tài chính và gần 49 tỷ đồng cho chi phí quản lý, dẫn đến quý II/2021, chi phí của Công ty tăng cao do không còn ghi nhận các khoản hoàn nhập. Kết quả, SIP lãi ròng gần 327 tỷ đồng trong quý II/2021, giảm 8% so cùng kỳ.

Lũy kế 6 tháng đầu năm, doanh thu thuần của SIP đạt gần 2.997 tỷ đồng, tăng 37% so cùng kỳ. Dù chi phí tăng do không hoàn nhập dự phòng nhưng Công ty vẫn lãi ròng gần 513 tỷ đồng, tăng 31%. Với kết quả lãi ròng này, SIP đồng thời đã thực hiện được gần 99% mục tiêu lợi nhuận đề ra cho cả năm 2021.

Tính tới hết tháng 6/2021, tổng tài sản của SIP đạt hơn 17.410 tỷ đồng, tăng 4% so với đầu năm. Các khoản phải thu ngắn hạn của Công ty tăng 16%, lên gần 3.688 tỷ đồng.

Linh Anh

Tin liên quan