PV Gas D hợp tác chiến lược với cổ đông lớn - Tokyo Gas Asia

DNHN - Cổ đông mà PV Gas D dự kiến bắt tay hợp tác lần này là Tokyo Gas Asia. Đây là cổ đông lớn thứ hai của PV Gas D với tỷ lệ nắm giữ của Tokyo Gas Asia tại Công ty là 24,9%.

Công ty Cổ phần Phân phối Khí thấp áp Dầu khí (PV Gas D, mã PVD, sàn HoSE) vừa có Nghị quyết về việc ký hợp tác với đối tác là cổ đông lớn của Công ty. 

Cổ đông mà PV Gas D dự kiến bắt tay hợp tác lần này là Tokyo Gas Asia. Đây là cổ đông lớn thứ hai của PV Gas D với tỷ lệ nắm giữ của Tokyo Gas Asia tại Công ty là 24,9%. Cổ đông  lớn nhất của PV Gas D là Tổng Công ty Khí Việt Nam với tỷ lệ cổ phần là 50,5%. Ngoài ra, cổ đông lớn thứ 3 hiện nắm giữ 21% cổ phần là Saibu Gas Co L.,Ltd. 

 Về kinh doanh, PV Gas D đạt doanh thu thuần năm 2020 là 7.526,7 tỷ đồng, giảm so với kết quả 7.982,5 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế là 202,9 tỷ đồng trong khi năm 2019 là 233,7 tỷ đồng. PV Gas D hiện có vốn điều lệ 900 tỷ đồng, vốn chủ sở hữu là 1.329 tỷ đồng, nợ phải trả được ghi nhận ở mức 1.942,7 tỷ đồng.

Mới đây, Hội đồng quản trị Công ty đã thông qua phương án tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 với ngày dự kiến là 26/4/2021.

Theo kế hoạch kinh doanh năm 2021 đã được thông qua ở cấp độ Hội đồng quản trị, PV Gas D dự kiến tổng sản lượng năm 20210 là 1.063,1 triệu Sm3, trong đó miền Nam là 953,1 triệu Sm3 và miền Bắc là 110 triệu Sm3.

Linh Anh

Tin liên quan