Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho 13.520 đối tượng gặp khó khăn do dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng

13:07 20/10/2021

Nghệ An tiếp tục hỗ trợ cho 13.520 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 21 tỷ đồng. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An vừa ban hành quyết định hỗ trợ kinh phí cho người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 (đợt 15). Tại quyết định này, UBND tỉnh Nghệ An giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 13.520 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền là 21,087 tỷ đồng. Trong đó: Kinh phí hỗ trợ đối với 333 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương là 1,2 tỷ đồng; hỗ trợ 158 người lao động ngừng việc là 220 triệu đồng; hỗ trợ 606 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly y tế với số tiền 863 triệu đồng; hỗ trợ 11 hướng dẫn viên du lịch số tiền 40,8 triệu đồng; hỗ trợ 84 hộ kinh doanh với số tiền 252 triệu đồng; hỗ trợ đối với 12.328 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh số tiền gần 18,5 tỷ đồng. 

  Người lao động ngành may mặc ở Nghệ An đi làm trở lại sau thời gian ngừng việc để phòng chống dịch Covid-19.

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước làm thủ tục cấp phát, quản lý theo quy định. Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi số kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành.

UBND các huyện Diễn Châu, Quỳnh Lưu, Yên Thành, Nghĩa Đàn, Quế Phong, Tương Dương, TP. Vinh và TX. Hoàng Mai sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền 3,059 tỷ đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên. Tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền 18,028 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. 

  Một số chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của chính phủ.

Như doanhnghiephoinhap.vn đã thông tin, trước đó, UBND tỉnh Nghệ An cũng đã quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ cho 1.956 người lao động gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 01/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền 3,8 tỷ đồng.

Văn Cương - Hoàng Lan