Nghệ An hỗ trợ cho 8.844 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng

DNHN - UBND tỉnh Nghệ An vừa quyết định giải quyết kinh phí hỗ trợ đối với 8.844 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19 theo quy định tại Nghị quyết số 68/NQ-CP ngày 1/7/2021 của Chính phủ với tổng số tiền hơn 13 tỷ đồng…

Theo đó, UBND tỉnh Nghệ An quyết định giải quyết kinh phí thực hiện một số chính sách hỗ trợ đối với 8.844 đối tượng gặp khó khăn do đại dịch Covid-19, cụ thể: Kinh phí hỗ trợ đối với 116 người lao động tạm hoãn hợp đồng lao động, nghỉ việc không hưởng lương, số tiền hơn 300 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đối với 414 người lao động ngừng việc, số tiền 639 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đối với 1.126 đối tượng là trẻ em và người đang điều trị Covid-19 cách ly y tế, số tiền hơn 1,086 tỷ đồng; kinh phí hỗ trợ đối với 133 hộ kinh doanh, số tiền 399 triệu đồng; kinh phí hỗ trợ đối với 7.055 người lao động không có giao kết hợp đồng lao động, đối tượng đặc thù khác theo Quyết định số 22/2021/QĐ-UBND ngày 9/8/2021 của UBND tỉnh, số tiền hơn 10,582 tỷ đồng. 

  Người lao động đến nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại Trung tâm Dịch vụ việc làm Nghệ An

Giao UBND các huyện và TP. Vinh sử dụng nguồn kinh phí dự phòng ngân sách cấp huyện, cấp xã số tiền hơn 1,937 tỷ đồng để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng trên. Đồng thời, tạm ứng ngân sách tỉnh số tiền hơn 11,069 tỷ đồng cấp cho các cơ quan, đơn vị để chi trả chính sách hỗ trợ cho các đối tượng. Cơ quan, đơn vị được cấp kinh phí chịu trách nhiệm tổ chức chi trả cho các đối tượng kịp thời và quyết toán theo chế độ hiện hành. 

  Lao động trong ngành xây dựng ở Nghệ An

Giao Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước Nghệ An làm thủ tục cấp phát, quản ly theo quy định. Bên cạnh đó, Sở Tài chính tham mưu UBND tỉnh quyết định thu hồi số kinh phí đã tạm ứng từ ngân sách tỉnh theo đúng quy định.

Văn Cương - Hương Giang

Bài liên quan