#nứt vỏ bình, phồng bình, đứt cọc

Thực tế hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Thực tế hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam

Thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) là mục tiêu quan trọng trong chiến lược phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Vốn FDI góp phần mở rộng quy mô sản xuất, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, tạo việc làm, là kênh quan trọng để Việt Nam tiếp thu công nghệ tiên tiến... Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp FDI chưa hiện thực hóa được những ý tưởng tốt đẹp mà doanh nghiệp FDI và Chính phủ Việt Nam đã cam kết song hành. Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập thực hiện chuyên đề “Thực tế hoạt động của doanh nghiệp FDI tại Việt Nam.”