# Nghị quyết 02

VCCI: Nghị quyết 02 cần dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh

VCCI: Nghị quyết 02 cần dỡ bỏ rào cản đối với hoạt động đầu tư, kinh doanh

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) đã có ý kiến phản hồi đề nghị của Bộ Kế hoạch và Đầu tư về việc góp ý hoàn thiện dự thảo Nghị quyết số 02/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2022 và những năm tiếp theo (Nghị quyết 02).