#dừng dịch vụ ăn uống

  • Bắc Ninh tạm dừng dịch vụ ăn, uống tại chỗ từ ngày 29/12

    Bắc Ninh tạm dừng dịch vụ ăn, uống tại chỗ từ ngày 29/12

    10:13 29/12