#quản lý về BVMT

Khắc phục triệt để vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và quản lý về BVMT

Khắc phục triệt để vướng mắc, bất cập trong thực tiễn và quản lý về BVMT

Bộ Tài nguyên và Môi trường đang lấy ý kiến thẩm tra của Bộ Tư pháp về dự thảo Nghị định hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường (BVMT) năm 2020, có hiệu lực từ 1/1/2022. Mục tiêu cao nhất là cải thiện chất lượng môi trường, bảo vệ sức khỏe người dân, cân bằng sinh thái, bảo tồn đa dạng sinh học và phát triển kinh tế bền vững.