#doanh nghiệp bảo vệ môi trường

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp ở Móng Cái

Quảng Ninh: Bảo vệ môi trường trong sản xuất nông nghiệp ở Móng Cái

Những năm qua, TP. Móng Cái đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của người dân, tổ chức, doanh nghiệp trong công tác bảo vệ môi trường (BVMT), trong đó có việc BVMT nông thôn. Trong sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, người dân đã nâng cao ý thức, thực hiện nghiêm các quy định về BVMT, bước đầu hình thành các mô hình, khu vực sản xuất nông nghiệp sạch, an toàn.