# hợp tác xã

Tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

Tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025

Để đạt được mục tiêu tăng số lượng hợp tác xã, kinh tế tập thể khoảng 18% vào năm 2025, cần đánh giá thực trạng kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, từ đó đưa ra kiến nghị, giải pháp đổi mới và nâng cao kỹ năng lao động trong khu vực hợp tác xã, như: nâng cao kỹ năng nghề theo hệ thống đào tạo gắn với thực hành; đào tạo theo mô hình gắn nhà trường với hợp tác xã, doanh nghiệp…