#quản lý nhà nước

Đề xuất 7 giải pháp phát triển, lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Đề xuất 7 giải pháp phát triển, lành mạnh hóa thị trường trái phiếu doanh nghiệp Việt Nam

Thị trường trái phiếu doanh nghiệp phát triển sẽ góp phần làm lành mạnh, cân đối hệ thống tài chính Việt Nam, giảm bớt áp lực cho vay trung dài hạn đối với các tổ chức tín dụng. Nhóm tác giả đề xuất 7 giải pháp xây thị trường.

Bộ GTVT đề xuất phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Bộ GTVT đề xuất phân cấp địa phương quản lý tuyến vận tải thủy từ bờ ra đảo

Theo Bộ GTVT, đề xuất trên nhằm đẩy mạnh và hoàn thiện cơ chế phân cấp, phân quyền, phân định rõ quyền hạn, thẩm quyền và trách nhiệm giữa các Bộ, ngành với chính quyền địa phương tại Nghị quyết số 04/NQ-CP ngày 10/01/2022 của Chính phủ về đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý nhà nước.

Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

Xây dựng Luật Hợp tác xã (sửa đổi): Tạo hành lang pháp lý thông thoáng...

Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, việc xây dựng Dự án Luật HTX (sửa đổi) nhằm tạo hành lang pháp lý thông thoáng, loại bỏ các quy định rào cản HTX tham gia thị trường, phát triển thành viên, phát triển kinh tế nhưng vẫn bảo đảm và phát huy đặc trưng, nguyên tắc cơ bản của HTX. Đồng thời, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước đối với lĩnh vực KTTT, HTX. Phát triển HTX bền vững, lâu dài để HTX thực sự là một ngôi nhà chung, một xã hội thu nhỏ cho tất cả thành viên, được tự do đóng góp, cống hiến và làm việc trọn đời.