#ERIA

Truyền thông Việt Nam về năm ASEAN 2020: "Gắn kết và Chủ động thích ứng"

Truyền thông Việt Nam về năm ASEAN 2020: "Gắn kết và Chủ động thích ứng"

Ngày 15/1 tại Hà Nội, trong khuôn khổ hoạt động truyền thông về năm ASEAN 2020, Viện Nghiên cứu quản lý kinh tế Trung ương và Viện Nghiên cứu kinh tế ASEAN và Đông Á (ERIA) tổ chức buổi thảo luận bàn tròn với các cơ quan thông tấn, báo chí của Việt Nam. Thảo luận bàn tròn hướng tới chia sẻ những thông tin cập nhật về ASEAN, trong đó có kết quả năm ASEAN 2019 ở Thái Lan; thảo luận những nội dung liên quan tới năm Chủ tịch ASEAN 2020 của Việt Nam; chiến lược truyền thông trong năm ASEAN 2020; và các nội dung khác có liên quan.