#vốn tín dụng

Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Hỗ trợ kịp thời sản xuất, kinh doanh

Chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp: Hỗ trợ kịp thời sản xuất, kinh doanh

Nguồn vốn từ chương trình kết nối ngân hàng - doanh nghiệp (NH - DN) tại nhiều địa phương và trên toàn hệ thống ngân hàng đã có sự tăng trưởng cao qua các năm. Với việc hỗ trợ vốn kịp thời cho các DN có dự án sản xuất, kinh doanh cụ thể, chương trình đã góp phần thúc đẩy tăng trưởng và phát triển ổn định cho nhiều DN.

Vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nút thắt đến con đường tiếp cận

Vốn tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa: Nút thắt đến con đường tiếp cận

Hiện nay, khu vực doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) và siêu nhỏ chiếm một tỷ lệ rất lớn, hàng năm đóng góp tới 45% vào GDP; 31% vào tổng thu ngân sách nhà nước, tạo ra hơn 5 triệu việc làm cho xã hội. Tuy nhiên, nhóm DNNVV luôn trong tình trạng thiếu vốn để phát triển sản xuất, kinh doanh nhưng lại vô cùng khó khăn trong việc tiếp cận được vốn tín dụng của các ngân hàng.