#dự thảo

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 36 nhiệm vụ, quyền hạn

Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện 36 nhiệm vụ, quyền hạn

Đây là đề xuất tại dự thảo Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đề xuất Danh mục ngành, nghề đặc biệt được ưu đãi đầu tư

Đề xuất Danh mục ngành, nghề đặc biệt được ưu đãi đầu tư

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân đối với Dự thảo Nghị định quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Đầu tư.

Thanh Hóa phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 15.000 doanh nghiệp

Thanh Hóa phấn đấu trong giai đoạn 2021 - 2025 thành lập mới 15.000 doanh nghiệp

Để tiếp tục hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã cho ý kiến vào dự thảo Đề án phát triển doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa giai đoạn 2021-2025; trong đó phấn đấu sẽ thành lập được 15.000 doanh nghiệp.

Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở về quy hoạch

Khai thác miễn phí thông tin, dữ liệu mở về quy hoạch

Bộ Kế hoạch và Đầu tư đang lấy ý kiến góp ý của nhân dân với dự thảo Thông tư hướng dẫn về nội dung, yêu cầu kỹ thuật đối với cơ sở dữ liệu hồ sơ quy hoạch; việc thu thập, cập nhật, xử lý, khai thác, sử dụng thông tin, dữ liệu của hệ thống thông tin và cơ sở dữ liệu quốc gia về quy hoạch.

Xây dựng ngành dược phát triển bền vững, hiện đại

Xây dựng ngành dược phát triển bền vững, hiện đại

Xây dựng ngành dược phát triển bền vững, hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến trong khu vực và trên thế giới, bảo đảm người dân được tiếp cận kịp thời với thuốc có chất lượng, an toàn, hiệu quả, chi phí hợp lý trên cơ sở nâng cao năng lực, hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống quản lý Nhà nước về dược.