Nam A Bank được chấp thuận tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng

10:13 11/08/2022

Ngân hàng Nhà nước vừa có văn bản chấp thuận việc Ngân hàng TMCP Nam Á (Nam A Bank) tăng vốn điều lệ tối đa thêm 1.900 tỷ đồng

Giao dịch ngân hàng tại Nam A Bank

Giao dịch ngân hàng tại Nam A Bank.

Trong đó, tăng vốn điều lệ tối đa thêm gần 1.230 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, tăng vốn điều lệ tối đa thêm hơn 670 tỷ đồng thông qua phát hành cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu theo phương án tăng vốn điều lệ đã được Đại hội đồng cổ đông ngân hàng thông qua tại Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 29/4/2022.

Văn bản nêu rõ, Nam A Bank thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định của pháp luật; bao gồm việc tuân thủ giới hạn sở hữu cổ phần của cổ đông, cổ đông và người có liên quan của cổ đông đó theo quy định của Luật các Tổ chức tín dụng năm 2010 (đã sửa đổi, bổ sung) và các văn bản hướng dẫn của Ngân hàng Nhà nước sau khi tăng vốn.

Đại hội đã thông qua kế hoạch tăng vốn điều lệ thêm 4.000 tỷ đồng từ mức 6.564 tỷ đồng lên 10.564 tỷ đồng. Phương án tăng vốn theo 4 cấu phần gồm phát hành hơn 122,9 triệu cổ phiếu để trả cổ tức, tương ứng với hơn 1.229 tỷ đồng, phát hành 67 triệu cổ phiếu để tăng vốn cổ phần từ nguồn vốn chủ sở hữu tương ứng với hơn 670 tỷ đồng. Ngoài ra, ngân hàng còn chào bán 50 triệu cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tương đương với 500 tỷ đồng và chào bán 160 triệu cổ phiếu riêng lẻ, tương ứng với 160 triệu 1.600 tỷ đồng.

Nam A Bank chỉ được thực hiện tăng vốn điều lệ theo quy định tại văn bản này khi tuân thủ quy định của pháp luật. Theo văn bản chỉ đạo của Ngân hàng Nhà nước,  vốn điều lệ của Nam A Bank sẽ tăng 1.900 tỷ đồng từ 6.564 tỷ đồng lên 8.464 tỷ đồng sau khi hoàn tất phương án tăng vốn.

P.V (t/h)