Hà Nội thu 20.000-28.000 tỷ đồng từ đất mỗi năm

DNHN - Hằng năm, công tác thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất đã ghi nhận một nguồn thu ngân sách từ đất hàng năm khoảng 20.000-28.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% - 18% tổng nguồn thu ngân sách cho thành phố Hà Nội.

UBND TP.Hà Nội đã có Báo cáo số 125/BC-UBND đánh giá tổ chức thi hành Luật Đất đai năm 2013 và định hướng sửa đổi Luật Đất đai. Theo đó, triển khai thi hành Luật Đất đai năm 2013, UBND TP. Hà Nội đã tập trung chỉ đạo các ngành thực hiện rà soát các nội dung, bảo đảm tinh thần cải cách hành chính, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Hằng năm, UBND thành phố trình HĐND thành phố nghị quyết phê duyệt danh mục các dự án thu hồi đất, danh mục dự án chuyển mục đích đất trồng lúa, rừng phòng hộ, rừng đặc dụng trên địa bàn thành phố và phê duyệt kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện.

Trên cơ sở đó, UBND thành phố ban hành các quyết định thu hồi đất, giao đất, cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất theo đúng quy định của pháp luật.

Hàng năm, công tác thu hồi đất giao đất, cho thuê đất đã ghi nhận góp phần tạo nguồn thu ngân sách từ đất hàng năm khoảng 20.000-28.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% - 18% tổng nguồn thu ngân sách cho thành phố Hà Nội.
Hàng năm, công tác thu hồi đất, giao đất và cho thuê đất đã ghi nhận nguồn thu ngân sách từ đất hàng năm khoảng 20.000-28.000 tỷ đồng cho thành phố Hà Nội.

Trên thực tế, công tác thu hồi đất giao đất, cho thuê đất đã ghi nhận góp phần tạo nguồn thu ngân sách từ đất hàng năm khoảng 20.000-28.000 tỷ đồng, chiếm khoảng 15% - 18% tổng nguồn thu ngân sách thành phố, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, an ninh, quốc phòng Thủ đô.

Bên cạnh đó, công tác đấu giá quyền sử dụng đất được quan tâm thực hiện hiệu quả. Hàng năm, UBND thành phố đều ban hành kế hoạch đấu giá quyền sử dụng đất tạo nguồn thu cho đầu tư phát triển, tăng nguồn thu cho ngân sách thành phố;. Đồng thời, công tác đấu giá quyền sử dụng đất cũng góp phần tăng nguồn thu hằng năm cho ngân sách cấp huyện để đầu tư xây dựng và phát triển nông thôn mới.

Trong giai đoạn 2016-2020, thành phố đã thu hồi đất và giải phóng mặt bằng 2.873 dự án, với tổng diện tích là 16.106 ha. Trong đó, 388 dự án đã hoàn thành, 2.485 dự án còn lại đang tiếp tục thực hiện. Số phương án bồi thường, hỗ trợ, tái định cư cho tổ chức, hộ gia đình, cá nhân thuộc diện thu hồi đất và giải phóng mặt bằng là 121.106 phương án, bố trí tái định cư cho 6.887 hộ.

PV (TH)

Tin liên quan