Kinh doanh Nhà - Intresco: Thêm 30 tỷ đồng lãi sau kiểm toán

22:09 31/03/2023

Intresco giải thích rằng, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng là vì doanh thu cùng giá vốn của các công ty con tăng lên, trong khi chi phí tài chính giảm.

BCTC kiểm toán năm 2022 mới công bố của Công ty CP Đầu tư và Kinh doanh Nhà (Intresco, ITC/HoSE) cho thấy sự thay đổi ở một số chỉ tiêu kết quả kinh doanh năm qua.

Cụ thể, sau kiểm toán, Intresco có thêm 9 tỷ đồng doanh thu thuần, đạt gần 816 tỷ đồng, tương ứng tăng 1,14% so với báo cáo tự lập. Lãi sau thuế đạt gần 155,6 tỷ đồng, tăng 23,5%, tương đương Công ty có thêm 29,6 tỷ đồng sau kiểm toán. Lãi ròng cũng tăng 18,2 tỷ đồng, lên hơn 151,6 tỷ đồng.

Đầu tư và Kinh doanh Nhà: Thêm 30 tỷ đồng lãi sau kiểm toán
Đầu tư và Kinh doanh Nhà: Thêm gần 30 tỷ đồng lãi sau kiểm toán.

Intresco giải thích rằng, nguyên nhân dẫn đến lợi nhuận tăng là vì doanh thu cùng giá vốn của các công ty con tăng lên, trong khi chi phí tài chính giảm vì chi phí lãi vay và vốn hóa chi phí tài chính giảm.

Theo BCTC trước đó, năm 2022, doanh thu thuần của Intresco đạt 807 tỷ đồng, tăng 12% so với năm trước. Lợi nhuận gộp đạt 349 tỷ đồng, tăng 27%. Biên lợi nhuận gộp đạt 42,1%, tăng khá so với năm trước là 37,1%.

Tuy nhiên, các loại chi phí của công ty năm qua tăng khá mạnh: Chi phí tài chính tăng 58%, đạt 76 tỷ đồng, chi phí quản lý tăng 19%, đạt 82 tỷ đồng. Vi thế, lợi nhuận trước thuế chỉ đi ngang so với năm trước, đạt 176 tỷ đồng; lợi nhuận sau thuế giảm 8%, đạt 125 tỷ đồng.

Năm 2022, Intresco đặt mục tiêu doanh thu 725 tỷ đồng và lãi sau thuế 110 tỷ đồng. Như vậy, công ty đã vượt 11% mục tiêu doanh thu và vượt 13% mục tiêu lợi nhuận.

P.V (t/h)