Huyện Miền núi Quảng Nam; đạt 18/18 chỉ tiêu KT - XH năm 2023, trong đó 13 chỉ tiêu vượt

08:43 11/01/2024

Ngày 11/01, ông A Viết Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Giang cho biết: Trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu vượt.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển: Tổng giá trị sản xuất Công nghiệp - xây dựng trên địa bàn thực hiện năm 2023, đạt 3.337 tỷ đồng/ 3.270 tỷ đồng, đạt 102,05% Kế hoạch và tăng 24,5% so với cùng kỳ năm 2022. Giá trị sản xuất ngành Dịch vụ - thương mại đạt 608 tỷ đồng/601,1 tỷ đồng, đạt 101,15% kế hoạch và tăng 12,4% so với năm 2022.

Ông A Viết Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Giang
Ông A Viết Sơn – Chủ tịch UBND huyện Nam Giang.

Thu ngân sách Nhà nước đến hết ngày 31/12/2023: Dự toán giao là: 329 tỷ đồng; thực hiện 345,488 tỷ đồng, đạt 105 % dự toán huyện giao. Vượt dự toán giao 5% với số tiền vượt 16,488 tỷ đồng. 

Thu nội địa ngân sách huyện, xã được hưởng: Dự toán giao năm 2023 là: 281,528 tỷ đồng; thực hiện năm 2023 là: 291,806 tỷ đồng, đạt 103,7% dự toán. Vượt 3,7% dự toán các cấp giao thu năm 2023. Với số tiền vượt 10,278 tỷ đồng. 

Trong đó: Ngân sách huyện được hưởng: 290,324 tỷ đồng/dự toán được giao 280,114 tỷ đồng, đạt 103,6 % dự toán.

Ngân sách xã, thị trấn: 1,482 tỷ đồng/dự toán được giao 1,414 tỷ đồng, đạt 104,7% dự toán.

Chi ngân sách: Dự toán giao 619,896 tỷ đồng, thực hiện năm 2023 là 744 tỷ đồng đạt 120 % dự toán HĐND huyện giao.

Trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu vượt
Trong năm 2023, tình hình kinh tế - xã hội trên địa bàn huyện tiếp tục phát triển, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2023, đạt và vượt 18/18 chỉ tiêu, trong đó 13 chỉ tiêu vượt.

Về công tác CCHC, chuyển đổi số năm 2023; thành lập Tổ công tác giúp việc UBND huyện theo dõi, đôn đốc triển khai thực hiện các nội dung về cải cách hành chính và chuyển đổi số trên địa bàn huyện Nam Giang; tổ chức hội nghị, tập huấn. Chỉ đạo khắc phục những tồn tại, hạn chế trong CCHC năm 2022; thực hiện đã rà soát, đề xuất cắt giảm trên 10% thời gian giải quyết TTHC. Đến nay, tỷ lệ giải quyết hồ sơ đúng hạn toàn huyện đạt 99,02%; tỷ lệ hồ sơ trực tuyến đạt 80,12%; chữ ký số đạt 87,6%.

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh kiểm tra các công trình từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia tại Nam Giang, Quảng Nam
Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Lê Văn Thanh kiểm tra các công trình từ nguồn vốn mục tiêu quốc gia tại Nam Giang, Quảng Nam.

Về lĩnh vực văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao có nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực; đời sống của Nhân dân và giải quyết các chế độ chính sách được quan tâm chăm lo; tình hình an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội, an ninh biên giới và chủ quyền quốc gia được giữ vững, công tác quốc phòng, quân sự địa phương thực hiện đảm bảo và hoàn thành các chỉ tiêu theo kế hoạch; các chính sách, của Trung ương, tỉnh, các cơ chế đặc thù đã có tác động rõ rệt đến phát triển kinh tế- xã hội của huyện...

Phương hướng nhiệm vụ trọng tâm thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024; Tiếp tục thực hiện các Chỉ thị, Nghị quyết, chương trình hành động của huyện về phát triển Nông lâm nghiệp gắn với xây với xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện. bên cạnh đó, tiếp tục huy động mọi nguồn lực, đa dạng hình thức đầu tư phát triển nông- lâm nghiệp gắn với xây dựng Nông thôn mới và giảm nghèo bền vững.

Mới đây, Thứ trưởng Lê Văn Thanh và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với huyện Nam Giang về tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG
Mới đây, Thứ trưởng Lê Văn Thanh và ông Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam chủ trì buổi làm việc với huyện Nam Giang về tập trung chỉ đạo thực hiện các chương trình MTQG.

Tập trung tăng cường chỉ đạo quản lý các nguồn vốn đầu tư, đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư và tiến độ xây dựng các công trình dự án, nhất là 03 chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn. Nhất là các dư án trọng điểm, dự án phải hoàn thành trong kế hoạch đầu tư công trung hạn 2021- 2025, các chương trình mục tiêu quốc gia, chương trình theo Nghị quyết của Tỉnh ủy; bảo đảm các dự án khởi công mới, các dự án chuyển tiếp phải hoàn thành trong năm 2024 đủ điều kiện phân bổ nguồn vốn ngay từ đầu năm. Đặc biệt là quản lý vốn đầu tư của các năm trước kéo dài và nguốn vốn năm 2024.

Chủ đề năm 2024: “Tiếp tục phát huy dân chủ, đoàn kết, trách nhiệm, kỷ luật, kỷ cương, xây dựng tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ vững mạnh, quyết tâm hoàn thành tốt các nhiệm vụ trọng tâm xây dựng nông thôn mới, giảm nghèo bền vững và công tác cải cách hành chính, chuyển đổi số’’.

Trọng Tâm