Hội nghị Thủ tướng Chính phủ với doanh nghiệp 2020

Thủ tướng Chính phủ trực tiếp lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp từ đó đề ra những giải pháp nhằm tháo gỡ khó khăn, tái khởi động kinh tế ứng phó với COVID-19.

Hội nghị tập trung thảo luận 4 nhóm vấn đề chính gồm:

- Đánh giá chung về ảnh hưởng của dịch COVID-19 đến hoạt động sản xuất kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp.

- Đánh giá tác động và khả năng hấp thụ của các chính sách đã được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, các địa phương ban hành nhằm hỗ trợ doanh nghiệp ứng phó với dịch cũng như duy trì hoạt động sản xuất kinh doanh trong thời gian qua.

- Nhận định các cơ hội và thời cơ phát triển trong bối cảnh mới và thay đổi lớn do ảnh hưởng của dịch bệnh; khuyến khích doanh nghiệp tái cấu trúc, chủ động sáng tạo phát hiện cơ hội mới, thích ứng với hoàn cảnh mới.

- Các bộ ngành, địa phương, doanh nghiệp nêu sáng kiến, kiến nghị với Chính phủ, Thủ tướng về các giải pháp cần thiết để hỗ trợ doanh nghiệp phục hồi và phát triển sau đại dịch.