Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng tiền nợ thuế

21:10 15/08/2022

Đến ngày 10/8, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu hồi nợ thuế được hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh là 470 tỷ đồng, thu nợ thuế tại các chi cục là hơn 730 tỷ đồng.

Những tháng qua, Cục Thuế Hà Tĩnh đã triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp quản lý và thu hồi nợ thuế. Trong đó, đã ban hành 24.210 lượt thông báo nợ thuế cho doanh nghiệp và người nộp thuế; 5.800 lượt quyết định cưỡng chế; công khai nợ thuế trên các phương tiện thông tin đại chúng đối với 4.401 lượt người nộp thuế.

Bên cạnh đó, ngành Thuế Hà Tĩnh tiếp tục triển khai thực hiện khoanh nợ, xóa nợ thuế theo Nghị quyết số 94/QH14 về khoanh nợ tiền thuế, xóa nợ tiền phạt chậm nộp, tiền chậm nộp đối với người nộp thuế không còn khả năng nộp ngân sách Nhà nước ngày 26/11/2019 (Nghị quyết số 94/QH14) và Thông tư 69/2020/TT-BTC quy định hồ sơ, thủ tục xử lý theo Nghị quyết số 94/QH14. Lũy kế đến hết tháng 7/2022, toàn ngành đã khoanh nợ, xóa nợ hơn 101 tỷ đồng cho người nộp thuế không còn khả năng nộp.

Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng tiền nợ thuế
Hà Tĩnh thu hơn 1.200 tỷ đồng tiền nợ thuế.

Đến ngày 10/8, Cục Thuế Hà Tĩnh đã thu hồi nợ thuế được hơn 1.200 tỷ đồng. Trong đó, thu nợ thuế tại Văn phòng Cục Thuế tỉnh là 470 tỷ đồng, thu nợ thuế tại các chi cục là hơn 730 tỷ đồng.

Thời gian tới, Cục Thuế Hà Tĩnh tiếp tục tăng cường công tác xử lý nợ đọng, cưỡng chế nợ thuế để tăng thu NSNN; phấn đấu thu hết số nợ cũ chuyển sang, hạn chế tối đa nợ thuế mới phát sinh.

Phấn đấu đến ngày 31/12/2022, nợ đọng thuế không quá 5% nợ có khả năng thu. Đây là tiêu chí thi đua quan trọng của ngành Thuế Hà Tĩnh trong năm nay.

Ngọc Tình