Hà Tĩnh đặt mục tiêu năm 2025 có trên 15.000 doanh nghiệp

DNHN - Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/11/2021 đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả.

Bí thư Tỉnh ủy Hà Tĩnh - Hoàng Trung Dũng vừa ký ban hành Nghị quyết số 08-NQ/TU ngày 22/11/2021 về đổi mới, phát triển, nâng cao hiệu quả hoạt động doanh nghiệp đến năm 2025 và những năm tiếp theo.

Hà Tĩnh đặt mục tiêu năm 2025 có trên 15.000 doanh nghiệp
Hà Tĩnh đặt mục tiêu năm 2025 có trên 15.000 doanh nghiệp.

Nghị quyết đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025, mỗi năm thành lập mới trên 1.000 doanh nghiệp hoạt động hiệu quả; hằng năm, giải quyết việc làm mới trên 20.000 lao động; hằng năm, hỗ trợ đào tạo khoảng 1.000 lượt người về quản trị doanh nghiệp và khởi sự doanh nghiệp.

Đến năm 2025, phấn đấu toàn tỉnh có trên 15.000 doanh nghiệp; khu vực doanh nghiệp đóng góp khoảng 60% - 65% GRDP của tỉnh; đóng góp vào ngân sách của khu vực doanh nghiệp chiếm khoảng 65% -70% tổng thu ngân sách nội địa trên địa bàn tỉnh; tổng vốn đầu tư từ khu vực doanh nghiệp chiếm từ 60% - 65% tổng vốn đầu tư trên địa bàn tỉnh; phấn đấu trên 80% doanh nghiệp nhỏ và vừa tham gia chuyển đổi số và ứng dụng công nghệ số trong điều hành, quản lý, sản xuất và kinh doanh trên sàn thương mại điện tử; phấn đấu 100% doanh nghiệp đủ điều kiện thành lập tổ chức đảng, đoàn thể theo quy định của Điều lệ Đảng, đoàn thể.

PV

Tin liên quan