Duyệt kế hoạch thực thi Ghi nhớ tuyển dụng lao động với Malaysia

22:13 13/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 207/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm giữa Việt Nam và Chính phủ Malaysia.

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang đã ký Quyết định 207/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch thực hiện Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương lao động giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Bản ghi nhớ về tuyển dụng, việc làm và hồi hương người lao động giữa Chính phủ nước nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Malaysia, ký ngày 21/3/2022.

Duyệt kế hoạch thực thi Ghi nhớ tuyển dụng lao động với Malaysia
Duyệt kế hoạch thực thi Ghi nhớ tuyển dụng lao động với Malaysia.

Các bộ, ngành và địa phương căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ được Chính phủ giao, nội dung Bản ghi nhớ, thực tế tình hình lao động của địa phương và các nhiệm vụ được phân công tại Kế hoạch này để xây dựng triển khai thực hiện. Đồng thời, xây dựng cơ chế trao đổi thông tin, chiến dịch truyền thông chung và đẩy mạnh các hoạt động hợp tác giữa cơ quan chức năng hai nước và các địa phương.

Kế hoạch cũng hướng dẫn doanh nghiệp Việt Nam đưa người lao động sang làm việc tại Malaysia thực hiện đúng Bản ghi nhớ. Trong đó, tìm hiểu, nghiên cứu các quy định pháp luật của Malaysia về tiếp nhận và quản lý lao động nước ngoài, hướng dẫn doanh nghiệp thực hiện việc ký kết các hợp đồng, làm thủ tục cho người lao động theo quy định pháp luật của Malaysia, quy định của Bản ghi nhớ này, đảm bảo quyền và lợi ích của người lao động.

Chính phủ giao Bộ LĐTB&XH chủ trì thực hiện và hướng dẫn các doanh nghiệp hoạt động đưa người lao động sang Malaysia lao động theo hợp đồng. Trong suốt thời gian có hiệu lực của Bản ghi nhớ, Bộ LĐTB&XH hướng dẫn các thay đổi liên quan đến chính sách tiếp nhận lao động nước ngoài của Malaysia cho các doanh nghiệp để thực hiện.

Doanh nghiệp đưa người lao động sang Malaysia làm việc chịu trách nhiệm tổ chức quản lý người lao động theo đúng hợp đồng đã ký và quy định tại Luật về Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng; phối hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam tại Malaysia trong công tác quản lý người lao động. Bộ LĐTB&XH chủ trì việc hướng dẫn Ban Quản lý lao động và chuyên gia tại Malaysia và các doanh nghiệp thực hiện.

Trong quý I năm 2023 hoàn thành việc thành lập Nhóm công tác của Việt Nam. Thành phần chính của Nhóm công tác Việt Nam là Tổ công tác của Bộ LĐTB&XH gồm một lãnh đạo Bộ và đại diện các đơn vị thuộc Bộ (Cục Quản lý lao động ngoài nước, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch – Tài chính), Lãnh đạo Ban Quản lý lao động và chuyên gia Việt Nam tại Malaysia. Tham gia Nhóm công tác của Việt Nam có đại diện Bộ Ngoại giao, Bộ Công an.

Nhóm Công tác của Việt Nam sẽ phối hợp với cơ quan chức năng của Malaysia thành lập Nhóm công tác chung để tiện theo dõi việc thực hiện Bản ghi nhớ, tạo ra diễn đàn cho cán bộ hai Bên trực tiếp tham vấn lẫn nhau, bàn kế hoạch trong thời gian tới. Đồng thời, tổ chức họp định kỳ 1 năm một lần theo Quy định tại Bản ghi nhớ và đột xuất trong trường hợp cần thiết để trao đổi, đưa ra giải pháp kịp thời cho các vấn đề liên quan phát sinh trong quá trình thực hiện, đánh giá việc thực hiện Bản ghi nhớ, báo cáo Chính phủ hai nước về việc sửa đổi, bổ sung điều khoản của Bản ghi nhớ.

P.V