Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn Thanh Hóa

DNHN - Ngày 27/7/2021, UBND tỉnh ban hành Quyết định số 2820/QĐ-UBND về việc phê duyệt Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2021-2025.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa
Sở Giáo dục và Đào tạo Thanh Hóa.

Đề án nhằm sắp xếp các trường mầm non (MN), tiểu học (TH), trung học cơ sở (THCS) và trường phổ thông có nhiều cấp học trên địa bàn tỉnh cho phù hợp với tình hình thực tế, đảm bảo sử dụng tiết kiệm, có hiệu quả các nguồn lực, cơ sở vật chất, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu học tập của nhân dân các dân tộc trong tỉnh, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản và toàn diện giáo dục, đào tạo theo tinh thần Nghị quyết số 29- NQ/TW ngày 04/11/2013 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Khóa XII “Về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập”.

Đối tượng được Đề án xác định là: (1) Các trường tiểu học, trung học cơ sở có quy mô nhỏ (tiểu học dưới 10 lớp, THCS dưới 8 lớp) trên địa bàn tỉnh. (2) Các trường mầm non, tiểu học, THCS và trường phổ thông có nhiều cấp học của các xã mới thành lập sau khi sắp xếp các đơn vị hành chính cấp xã theo Nghị quyết 786/NQ-UBTVQH14 ngày 16/10/2019 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trên cơ sở định hướng và tình hình thực tiễn trường, lớp của các địa phương, UBND tỉnh xác định lộ trình sắp xếp các trường mầm non, phổ thông hiện có đến năm 2025 như sau:

Theo nhiệm vụ, UBND cấp huyện phải chủ trì, chịu trách nhiệm xây dựng phương án sắp xếp mạng lưới các trường mầm non, tiểu học, THCS, trường phổ thông có nhiều cấp học cụ thể từng năm học, theo lộ trình đã được UBND tỉnh phê duyệt, đảm bảo phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì, phối hợp với các sở, ngành liên quan và UBND các huyện, thị xã, thành phố, triển khai có hiệu quả, đảm bảo đúng tiến độ Đề án sắp xếp các trường mầm non, tiểu học, trung học cơ sở và trường phổ thông có nhiều cấp học hiện có tỉnh Thanh Hóa đến năm 2025; đồng thời, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc các đơn vị liên quan triển khai thực hiện Đề án nêu trên.

Quang Thắng

Tin liên quan