Đã có 57/63 tỉnh, thành phố kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai

10:53 28/03/2023

Tính đến nay, đã kết nối 57/63 tỉnh, thành phố với dữ liệu đất đai của 355/705 đơn vị cấp huyện, 4.829/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số hơn 24 triệu thửa đất. Đối với 6 tỉnh chưa kết nối, Bộ TN&MT đã tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành.

Ảnh minh họaHiện đã có 57 tỉnh, thành phố đã kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai (Ảnh: TN)
Hiện đã có 57 tỉnh, thành phố đã kết nối, chia sẻ dữ liệu đất đai (Ảnh: TN).

Theo Báo cáo cải cách hành chính của Bộ TN&MT, trong quý 1/2023, Bộ đã hướng dẫn, phối hợp với các Sở TN&MT triển khai các dịch vụ công thiết yếu, kết nối cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư theo Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến 2030.

Bên cạnh đó, Bộ TN&MT cũng thúc đẩy thực hiện thu thập, quản lý, xây dựng cơ sở dữ liệu và khai thác sử dụng thông tin dữ liệu tài nguyên và môi trường; hướng dẫn, hỗ trợ xây dựng, triển khai Chính quyền điện tử, các hệ thống quản lý văn bản đi đến, hồ sơ công việc; hệ thống dịch vụ công trực tuyến, một cửa điện tử và các phần mềm hỗ trợ công tác quản lý và điều hành công việc; hỗ trợ, theo dõi, đôn đốc công tác an toàn thông tin.

Bộ TN&MT đã phối hợp với Trung tâm Dữ liệu quốc gia về dân cư - Cục C06, thống nhất nội dung thông tin, cấu trúc các dịch vụ (API) và giải pháp kỹ thuật kết nối, chia sẻ 18 trường thông tin dữ liệu giữa cơ sở dữ liệu đất đai với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư phục vụ nghiệp vụ cư trú (các dịch vụ dữ liệu đã được tích hợp lên Nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu quốc gia (NDXP).

Kết quả đến nay, đã kết nối 57 tỉnh, thành phố với dữ liệu của 355/705 đơn vị cấp huyện, 4.829/10.599 đơn vị cấp xã với tổng số hơn 24 triệu thửa đất. Đối với 6 tỉnh chưa kết nối, Bộ đã tiếp tục chỉ đạo để hoàn thành.

Trước đó, ngày 23/2/2023, Thủ tướng Chính phủ đã có Chỉ thị số 05/CT-TTg về tiếp tục đẩy mạnh triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 tại các bộ, ngành, địa phương năm 2023 và những năm tiếp theo.

Tại dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), Bộ TN&MT đã đề xuất về dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực đất đai. Cụ thể, theo Điều 162, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi), các dịch vụ công trực tuyến về đất đai gồm dịch vụ hành chính công về đất đai, dịch vụ cung cấp, khai thác thông tin về đất đai và dịch vụ công khác về đất đai theo quy định của pháp luật. Trong đó, Bộ TN&MT, UBND cấp tỉnh có trách nhiệm xây dựng, tổ chức, hướng dẫn triển khai dịch vụ công trực tuyến về đất đai, bảo đảm tính đồng bộ, kết nối, liên thông theo quy định của pháp luật.

Liên quan đến trách nhiệm xây dựng, quản lý, vận hành hệ thống thông tin quốc gia về đất đai, Điều 164, dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) quy định, Bộ TN&MT có trách nhiệm xây dựng, cập nhật dữ liệu đất đai cấp vùng, cả nước và cơ sở dữ liệu khác liên quan đến đất đai ở Trung ương. Bên cạnh đó, kết nối, chia sẻ thông tin từ cơ sở dữ liệu đất đai quốc gia với cổng dịch vụ công quốc gia, các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu các Bộ, ngành, địa phương và cung cấp thông tin đất đai cho các tổ chức, cá nhân theo quy định của pháp luật.

T.H