Thanh Hóa: Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Bài 2: Chủ trương lớn, chưa từng có trong tiền lệ

Thanh Hóa: Kết nạp chủ doanh nghiệp tư nhân vào Đảng. Bài 2: Chủ trương lớn, chưa từng có trong tiền lệ

08:35 29/09/2022

Kết nạp chủ DNTN vào Đảng là chủ trương đúng đắn, cần thiết phù hợp với sự phát triển và hội nhập mạnh mẽ của nền kinh tế thị trường. Từ đó phát huy trí tuệ của đội ngũ doanh nhân, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức Đảng trong các DNTN. Song, đây là chủ trương mới, chưa có tiền lệ nên vẫn còn những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện.

Ảnh minh họa

Đội ngũ chủ DNTN là những người có kiến thức, có bản lĩnh trên thương trường. Sự phát triển của các DNTN, sự thành đạt của các chủ DNTN cũng chính là sự phát triển, phồn vinh của đất nước. Do vậy, đường lối nhất quán của Đảng ta là tạo điều kiện thuận lợi cho các loại hình kinh tế tư nhân phát triển theo quy định của pháp luật. Xoá bỏ mọi hình thức phân biệt đối xử, bảo đảm thực sự bình đẳng, tạo thuận lợi để các DNTN, nhất là các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh được tiếp cận các nguồn vốn tại các tổ chức tín dụng Nhà nước.

Từ chủ trương của Đảng cho đảng viên làm kinh tế tư nhân, đến Đại hội XI, Đảng cho phép “thực hiện thí điểm việc kết nạp những người là chủ doanh nghiệp tư nhân đủ tiêu chuẩn vào Đảng” (Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW, ngày 30/01/2013 Ban Tổ chức Trung ương) là sự đổi mới trong tư duy lý luận quan trọng của Đảng, góp phần tăng cường trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng, cũng như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với thành phần kinh tế quan trọng này. Đến ngày 27/9/2021, Ban Tổ chức Trung ương tiếp tục ban hành Hướng dẫn số 08-HD/BTCTW về kết nạp chủ DNTN vào Đảng thay thế Hướng dẫn số 17-HD/BTCTW.

Theo đó, chủ DNTN được xem xét kết nạp vào Đảng phải có nguyện vọng và động cơ phấn đấu đúng đắn. Là người có uy tín trong doanh nghiệp và tại nơi cư trú; gương mẫu chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; tạo điều kiện thuận lợi cho tổ chức Đảng, tổ chức chính trị - xã hội trong doanh nghiệp được thành lập; quan tâm chăm lo lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động. Điểm mới đáng quan tâm trong hướng dẫn 08 năm 2021 là không quy định điều kiện doanh nghiệp phải có tổ chức Đảng, hoặc công đoàn mới xem xét kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng.

Tỉnh Thanh Hóa luôn coi việc phát triển đảng viên và thành lập các tổ chức Đảng, đoàn thể trong doanh nghiệp là nhiệm vụ thường xuyên, là nhân tố quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ảnh minh họa

Trên tinh thần chỉ đạo của Ban Tổ chức Trung ương, tỉnh Thanh Hóa giao cho các địa phương, Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh (nay là Đảng ủy khối cơ quan và doanh nghiệp) tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, phổ biến, quán triệt, hướng dẫn đến các cấp uỷ, tổ chức Đảng trực thuộc nhằm thống nhất về nhận thức, trách nhiệm, mục đích, yêu cầu của việc kết nạp chủ DNTN vào Đảng.

Để phát triển tổ chức Đảng trong DNTN, kết nạp chủ doanh nghiệp vào Đảng, tỉnh Thanh Hóa đã ban hành nhiều văn bản hướng dẫn, đặc biệt ngày 23-7-2018, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Nghị quyết số Số 10-NQ/TU về phát triển tổ chức Đảng, đoàn thể trong các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2018 - 2020, định hướng đến năm 2025. Đến ngày 03/06/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa ra Chỉ thị 05 về tăng cường công tác phát triển đảng viên nêu trọng tâm trong thời gian tới kết nạp thêm nhiều chủ DNTN đủ tiêu chuẩn vào Đảng,…

Ảnh minh họa

Từ chủ trương lớn được quán triệt sâu rộng trên toàn tỉnh, nhiều chủ DNTN đã có sự thay đổi về nhận thức, cách nhìn và phấn đấu để trở thành đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam. Nói về câu chuyện những lá đơn xin được đứng trong hàng ngũ của Đảng, chúng tôi có dịp trò chuyện với ông Nguyễn Hồng Phong, Tổng Giám đốc Công ty CP Công nông nghiệp Tiến Nông. Với cảm xúc thiết tha và chân thành, ông Phong nói:

“Con đường 20 năm Công ty Tiến Nông có Đảng chính là con đường giác ngộ của tôi. Trước đây, công ty chúng tôi ước mơ có tiền để sống và ước mơ ấy đã lớn theo thời gian. Ngày hôm nay, Đảng là lý tưởng sống của tôi, là nơi hội tụ hồn thiêng sông núi. Đặc biệt, qua đợt đại dịch Covid-19, tôi thấy Đảng và Nhà nước đã quan tâm và đi sâu đến ngõ ngách, đời sống người lao động nghèo khổ nhất. Tôi bị cảm hóa bởi câu nói đã trở thành lẽ sống của những người đứng đầu “Trong đại dịch này sẽ không ai bị bỏ lại phía sau”. Đó chính là sứ mệnh cao cả của Đảng cộng sản Việt NamLà một chi bộ Đảng đầu tiên trong khối DNTN tại tỉnh Thanh Hóa, đến nay Tiến Nông đã phát triển thành một Đảng bộ vững mạnh. Đó chính là những hạt nhân ưu tú dẫn dắt người lao động trong công ty tiến tới sự hạnh phúc, bình an và thịnh vượng. Mô hình Đảng cộng sản Việt Nam đã vận dụng có những bước đi vĩ đại. Có thể nói, chưa bao giờ tôi tin tưởng vào Đảng ta như lúc này. Tôi muốn được đứng trong hàng ngũ của Đảng cộng sản Việt Nam để được cống hiến và đóng góp nhiều hơn nữa cho gia đình Tiến Nông và cho cộng đồng xã hội”.

Ảnh minh họa

Tuy Đảng ta đã tin tưởng và cho phép những chủ DNTN được đứng trong hàng ngũ của Đảng nhưng đây là chủ trương mới, chưa từng có trong tiền lệ nên không ít chủ DNTN vẫn cảm thấy băn khoăn. Nhiều chủ DNTN nêu suy nghĩ: Nếu vào Đảng thì họ và doanh nghiệp của họ có những quyền lợi gì hay lại phải làm nhiều việc phúc lợi cho xã hội. Họ sợ mất thời gian cho hội họp, sinh hoạt chi bộ, học tập chính trị làm ảnh hưởng tới sản xuất, kinh doanh. Họ cũng đặt câu hỏi nếu vào Đảng, vào cấp uỷ, những ý kiến của họ có được tổ chức Đảng đồng tình, ủng hộ hay không. Hoặc không ít người lại có suy nghĩ rằng, vào Đảng tức là chuyển sang làm chính trị.

Bên cạnh đó, phương pháp tuyên truyền, vận động, giáo dục, thuyết phục để chủ DNTN phấn đấu, tự nguyện vào Đảng chưa thường xuyên liên tục cũng khiến cho việc thực hiện chủ trương còn gặp nhiều khó khăn. Công tác tuyên truyền, vận động chưa đúng và trúng vì vậy một số chủ doanh nghiệp chưa nhận thức rõ về vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của tổ chức Đảng trong doanh nghiệp, nên chưa ủng hộ. Một bộ phận nhỏ chủ DNTN sau khi được kết nạp vào Đảng chưa phát huy được vai trò tiền phong, gương mẫu của người đảng viên. Cũng có những chủ doanh nghiệp còn rất lơ mơ về điều kiện được kết nạp vào Đảng.

“Em có học hành gì đâu mà được vào Đảng chị ơi. Chứ nếu mà đủ tiêu chuẩn em cũng muốn trở thành đảng viên lắm chứ”. Đây là lời tâm sự rất thật và vô tư của một Giám đốc doanh nghiệp trẻ đang khởi nghiệp thành công trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa khi được chúng tôi trao đổi về công việc làm ăn, thị trường kinh doanh và sắp tới có ý tưởng phấn đấu để trở thành đảng viên không.

Qua trò chuyện chúng tôi biết rằng, với người Giám đốc trẻ này, Đảng Cộng sản Việt Nam là lớn lao, vĩ đại phải những người học hành đỗ đạt lắm mới được kết nạp. Còn mình có thể mới học hết cấp 2, cấp 3 rồi đi lập nghiệp, làm kinh tế, thành lập doanh nghiệp thì làm sao được kết nạp vào Đảng.

Ảnh minh họa

Luận bàn về những khó khăn, rào cản trong việc thực hiện chủ trương kết nạp chủ DNTN vào Đảng trên địa bàn tỉnh, ông Đỗ Đình Hiệu, Giám đốc Phòng Công nghiệp và Thương mại Việt Nam (VCCI) Thanh Hóa nêu quan điểm:

“Doanh nghiệp tư nhân mang nhiều nét đặc thù bởi công nhân là những người lao động thuần túy, không có động cơ phấn đấu về chính trị nên chúng ta phải động viên, thuyết phục cho họ thấy được vào Đảng là để sống có lí tưởng, để hoàn thiện mình hơn, là tấm gương cho con cháu chứ không phải làm chính trị. Họ ngại bị ràng buộc vào tinh thần gương mẫu, trách nhiệm của người đảng viên. Họ đơn thuần đi làm lấy lương. Hơn nữa nhiều doanh nghiệp có đặc điểm ngành nghề sản xuất kinh doanh là dịch vụ, thương mại, du lịch, xây dựng,… nên đăng ký địa điểm kinh doanh ở nhiều địa phương khác nhau, dẫn đến việc thẩm tra, xác minh lý lịch cho quần chúng là chủ DNTN nơi quần chúng đó cư trú hoặc nơi doanh nghiệp đặt trụ sở gặp khó khăn”.

Ngoài ra, ông Hiệu còn chia sẻ thêm: Mặc dù Thanh Hóa là tỉnh đông dân, số lượng doanh nghiệp nhiều. Song phần lớn DNTN trên địa bàn tỉnh có quy mô nhỏ và siêu nhỏ, nhiều doanh nghiệp mang tính chất hộ gia đình, số lượng lao động ít và chủ yếu hợp đồng lao động theo mùa vụ, chủ doanh nghiệp và lao động còn gặp nhiều khó khăn trong kinh doanh. Doanh nghiệp quan tâm chủ yếu đến công việc mua bán hoạt động chuyên môn, liên quan đến sứ mệnh lớn là đồng tiền bát gạo, lợi nhuận cho doanh nghiệp. Điều đó làm giảm bớt tinh thần ý chí vào Đảng. Những năm gần đây, số lượng doanh nghiệp mới thành lập rất lớn, nhưng các doanh nghiệp này đang còn loay hoay khởi nghiệp, họ chưa ổn định để nghĩ đến việc vào Đảng hay thành lập tổ chức Đảng.

Cũng có trường hợp chủ doanh nghiệp có ý tưởng vào Đảng nhưng lại không có nơi sinh hoạt thường xuyên vì vậy không có người giới thiệu và theo dõi. Việc kết nạp đảng viên cho DNTN khó hơn còn bởi doanh nghiệp họ bận, rồi thủ tục nhiều. Doanh nghiệp phải cung cấp các tài liệu như báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, báo cáo thuế, thu nhập cho người lao động, phương án hoạt động sản xuất kinh doanh,… cũng là một trở ngại khiến nhiều chủ doanh nghiệp chưa thiết tha với công tác Đảng. Bên cạnh đó, tại cơ sở một số cấp ủy, tổ chức Đảng chưa quan tâm đến công tác phát triển đảng viên đối với chủ DNTN.

Những năm vừa qua, tình hình kinh tế thế giới và trong nước có nhiều biến động nên các doanh nghiệp gặp khó khăn trong sản xuất kinh doanh. Họ phải tập trung tái cơ cấu hoạt động sản xuất kinh doanh để ổn định việc làm, chăm lo đời sống người lao động nên chưa chú ý đến việc kết nạp vào Đảng.

“Đối với DNTN, chủ doanh nghiệp là người bỏ vốn đầu tư vào kinh doanh, nếu họ không tham gia sinh hoạt Đảng, hoặc không quan tâm thì tổ chức Đảng sẽ khó hoạt động và ngược lại”- ông Đỗ Đình Hiệu nhấn mạnh.

Ảnh minh họa