Hoạt động tài chính trong phạm vi của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã

17:52 05/04/2021

Ngày 31/3/2021, Chính phủ đã ban hành Nghị định 45/2021/NĐ-CP về việc thành lập, tổ chức và hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển hợp tác xã, nghị định này có hiệu lực kể từ ngày 15/5/2021.

Theo đó, Quỹ HTX là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, hoạt động theo mô hình công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ hoặc là tổ chức tài chính hoạt động theo mô hình HTX, hoạt động không vì mục tiêu lợi nhuận, bảo toàn và phát triển vốn, tự chủ và tự chịu trách nhiệm trong huy động vốn và sử dụng vốn, nhằm thực hiện chức năng cho vay cho các HTX, liên hiệp HTX, thành viên của tổ hợp tác theo quy định. 

Quỹ hợp tác xã có chức năng tiếp nhận, quản lý và sử dụng các nguồn vốn trong nước và ngoài nước, các nguồn tài trợ, viện trợ, đóng góp, ủy thác của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước; huy động vốn từ các tổ chức, cá nhân trong nước theo quy định; cho vay cho khách hàng; thực hiện các hoạt động tư vấn tài chính và đầu tư; đào tạo cho các khách hàng vay vốn của Quỹ theo quy định của pháp luật; ủy thác, nhận ủy thác theo quy định và pháp luật có liên quan. 

Quỹ Hợp tác xã với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX, thành viên của tổ hợp tác.
Quỹ Hợp tác xã với mục tiêu bảo toàn và phát triển vốn, hỗ trợ cho các HTX, liên hiệp HTX, thành viên của tổ hợp tác...

Nghị định quy định các tỉnh thành trực thuộc Trung ương xem xét thành lập Quỹ HTX địa phương trên cơ sở định hướng phát triển kinh tế tập thể trên địa bàn, đảm bảo việc thành lập là cần thiết, khả thi và đáp ứng đủ điều kiện theo quy định. Trường hợp cần thiết phải thành lập, mỗi tỉnh thành trực thuộc Trung ương chỉ được thành lập 1 Quỹ HTX địa phương theo quy định.

Nghị định quy định điều kiện thành lập mới Quỹ HTX gồm: đề án thành lập Quỹ HTX địa phương được các cơ quan có thẩm quyền phê duyệt; đề án phải bao gồm các nội dung cơ bản quy định tại khoản 3 Điều 15 của Nghị định; có vốn điều lệ tối thiểu tại thời điểm thành lập quỹ là 20 tỷ đồng; có điều lệ tổ chức và hoạt động phù hợp với quy định.

Bên cạnh đó, Quỹ hợp tác xã có trách nhiệm thực hiện các quy định về bảo đảm an toàn vốn hoạt động như sau: Quản lý, sử dụng vốn, tài sản, phân phối kết quả tài chính, thực hiện chế độ quản lý tài chính và chế độ kế toán theo đúng quy định; Thực hiện các quy định về giới hạn cho vay; Mua bảo hiểm tài sản đối với tài sản pháp luật quy định phải mua bảo hiểm; Hạch toán chi phí hoạt động khoản dự phòng rủi ro cho vay; …

Ngoài ra, 04 chỉ tiêu đánh giá hiệu quả hoạt động hàng năm của Quỹ hợp tác xã bao gồm: Tăng trưởng dư nợ cho vay; Tỷ lệ nợ xấu; Kết quả tài chính hàng năm; Tình hình chấp hành pháp luật về đầu tư, quản lý và sử dụng vốn của Quỹ, nghĩa vụ với ngân sách Nhà nước, chế độ báo cáo tài chính.

 Lê Mai

Tags: