Bình Định: Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bình Định là thành viên chuỗi công viên phần mềm Quang Trung

12:06 21/03/2023

Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà vừa ký quyết định phê duyệt việc kết nạp Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bình Định là thành viên chuỗi công viên phần mềm Quang Trung.

Ảnh minh họa
Phối cảnh chuỗi công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định.

Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bình Định bao gồm: Tòa nhà Trung tâm CNTT&TT có diện tích 1.102 m2 (số 38 đường Trường Chinh) và Khu công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định có diện tích 54 ha (khu vực 2, phường Ghềnh Ráng) cùng thuộc TP Quy Nhơn đã sáp nhập trở thành thành viên chuỗi công viên phần mềm Quang Trung.

Theo Quyết định nói trên, Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bình Định có các hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của khu CNTT tập trung quy định tại Điều 4, Nghị định số 154/2013/NĐ-CP ngày 08/11/2013 của Chính phủ quy định về khu CNTT tập trung.

Về chính sách ưu đãi và nguồn vốn hỗ trợ đầu tư, Trung tâm CNTT&TT tỉnh Bình Định được hưởng các chính sách ưu đãi đối với khu CNTT tập trung quy định tại Nghị định số 154/2013/NĐ-CP và được hưởng các chính sách ưu đãi khác áp dụng đối với khu CNTT tập trung theo quy định của pháp luật.

Dự án nhằm xây dựng trung tâm nghiên cứu và sản xuất sản phẩm phần mềm, phục vụ cho việc đào tạo, chuyển giao công nghệ trong lĩnh vực CNTT và hướng tới việc góp phần xây dựng ngành CNTT trở thành ngành kinh tế trọng điểm, quan trọng của tỉnh Bình Định.

Đồng thời, dự án xây dựng môi trường làm việc đạt tiêu chuẩn quốc tế, thu hút lao động chất lượng cao, góp phần nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp CNTT Việt Nam.

Đây cũng là nơi sẽ sản xuất ra các sản phẩm và dịch vụ CNTT có khả năng thay thế sản phẩm nhập khẩu, góp phần thúc đẩy phát triển các lĩnh vực: viễn thông, tài chính, ngân hàng, hải quan, hàng không, thương mại, thương mại điện tử và các dịch vụ công cộng, giáo dục, đào tạo, y tế, an ninh, quốc phòng. Ngoài ra, dự án cũng sẽ là nơi đào tạo, huấn luyện nhân lực CNTT Việt Nam trở thành công dân toàn cầu.

Đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Bình Định cho biết, quyết định phê duyệt việc kết nạp Trung tâm Công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT&TT) tỉnh Bình Định trở thành thành viên chuỗi công viên phần mềm Quang Trung là cơ sở pháp lý để mời gọi doanh nghiệp vào đầu tư, phát triển lĩnh vực CNTT - một trong những lĩnh vực quan trọng mà Bình Định mời gọi đầu tư, hướng đến hình thành trung tâm trí tuệ nhân tạo tại TP Quy Nhơn.

Bộ Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, UBND Thành phố Hồ Chí Minh, UBND tỉnh Bình Định, Hội đồng quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và các đơn vị liên quan hướng dẫn triển khai Quyết định này. Trường hợp có những vấn đề phát sinh ngoài khả năng xử lý và vượt thẩm quyền của các bộ, ngành liên quan, Bộ Thông tin và Truyền thông tổng hợp, báo cáo xin ý kiến Thủ tướng Chính phủ.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Thông tin và Truyền thông cân đối bố trí vốn đầu tư để hỗ trợ đầu tư, xây dựng hạ tầng kỹ thuật các phân khu chức năng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định theo quy định của pháp luật.

UBND tỉnh Bình Định có trách nhiệm phê duyệt cơ cấu tổ chức quản lý và quy chế hoạt động của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định tại Quyết định số 333/QĐ-TTg, Quyết định số 966/QĐ-TTg và các quy định khác của pháp luật; chỉ đạo các đơn vị chức năng hỗ trợ nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình đầu tư, hoàn thiện hạ tầng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định. Trong đó, ưu tiên huy động nguồn lực xã hội để đầu tư xây dựng và vận hành hoạt động đối với Khu Công viên phần mềm Quang Trung - Bình Định theo hướng phát triển bền vững; trong trường hợp thay đổi vị trí, quy mô của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định, UBND tỉnh Bình Định gửi văn bản về Bộ Thông tin và Truyền thông để báo cáo Thủ tướng Chính phủ.

Hội đồng Quản lý Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung có trách nhiệm thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung đã được phê duyệt; hướng dẫn hoạt động cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp định hướng, chiến lược phát triển chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; phân công lĩnh vực hoạt động và các nhiệm vụ khác cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định của pháp luật; tổ chức các hoạt động xúc tiến đầu tư, thương mại, quảng bá hình ảnh trong nước và nước ngoài chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và cho riêng Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định; kiểm tra, giám sát hoạt động và việc đáp ứng điều kiện hạ tầng của Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Trong trường hợp Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định không tuân thủ các quy định này thì báo cáo Bộ Thông tin và Truyền thông xem xét, trình Thủ tướng Chính phủ hủy bỏ tư cách thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo quy định.

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định có trách nhiệm tuân thủ theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung; bảo đảm các hoạt động đầu tư vào Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông tỉnh Bình Định phù hợp với quy định tại Quyết định số 333/QĐ-TTg, Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và quy định của pháp luật; chịu sự chỉ đạo về chuyên môn trong quản lý vận hành hoạt động của Hội đồng Quản lý Chuỗi theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung;

Trung tâm có trách nhiệm bảo đảm các tiêu chuẩn chung và các điều kiện về cơ sở hạ tầng thành viên Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung và quy định của pháp luật; có trách nhiệm phối hợp, hỗ trợ các thành viên khác trong các vấn đề liên quan đến hoạt động chung của Chuỗi Công viên phần mềm Quang Trung.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành (18/3/2023).