Xây dựng nông thôn mới ở huyện Quảng Ninh (Quảng Bình):Thành công khi ý đảng với lòng dân là một

Chính sách | 16:38:00 15/10/2018

DNHN - Xác định chương trình mục tiêu Quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) là một chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước và là nhiệm vụ chính trị quan trọng của toàn Đảng bộ và người dân huyện Quảng Ninh. Ngay từ khi triển khai thực hiện, Ban chỉ đạo chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng NTM từ huyện đến xã đã tăng cường công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân, biết khơi dậy sức mạnh lòng dân để phát triển kinh tế - xã hội.

 

Toàn huyện Quảng Ninh có 7 xã được công nhận đạt chuẩn NTM

Lộ trình vì một nông thôn mới

Ngày 23/8/2016, Ban chấp hành Đảng bộ huyện Quảng Ninh đã ban hành Nghị quyết số 05-NQ/HU về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020. Ban Thường vụ Huyện ủy đã chỉ đạo UBND huyện xây dựng Kế hoạch xây dựng nông thôn mớ.

Theo đó, chỉ đạo các xã, thị trấn thực hiện Nghị quyết ở cấp mình. Ban chỉ đạo thực hiện chương trình MTQG xây dựng NTM của huyện phân công các thành viên phụ trách địa bàn. Thành lập tổ giúp việc gồm đại diện các Phòng: Nông nghiệp và PTNT, Tài chính - Kế hoạch, Tài nguyên - Môi trường, Kinh tế - Hạ tầng để hỗ trợ các xã trong việc giải quyết các trình tự, thủ tục hồ sơ, tháo gỡ những vướng mắc đề xuất của các xã với cấp trên. Huyện cũng đã tổ chức đoàn tham quan mô hình khu dân cư kiểu mẫu tại hai huyện Cẩm Xuyên và Thạch Hà (tỉnh Hà Tĩnh) để học tập kinh nghiệm, cách làm hay trong xây dựng NTM. Công tác tuyên truyền, vận động xây dựng NTM được các cấp ủy Đảng triển khai thường xuyên và liên tục bằng nhiều hình thức như: Tiếp tục thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Xây dựng gia đình 5 không - 3 sạch”, hưởng ứng phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”. Công tác tuyên truyền được tổ chức với nhiều hình thức khác nhau, như: Thông qua hệ thống truyền thanh huyện, xã (trung bình 4 lần/tháng phát các bản tin tuyên truyền về nông thôn mới) và trang thông tin điện tử của huyện, cũng như qua các buổi sinh hoạt chi bộ định kỳ… nhằm góp phần nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức đoàn thể trong hệ thống chính trị và cán bộ, đảng viên và nhân dân với việc thực hiện chương trình MTQG về xây dựng nông thôn mới.

 Những kết quả bước đầu

Công trình Hien Ninh

Đến nay, phấn đấu đến cuối năm 2018 thêm 2 xã Gia Ninh và Vạn Ninh cán đích NTM. Theo báo cáo sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ/HU, toàn huyện Quảng Ninh đạt 217 tiêu chí, trung bình mỗi xã đạt trên 15 tiêu chí (cao hơn mức bình quân chung của toàn tỉnh). Có 6 xã đạt 19 tiêu chí, 2 xã đạt 16 tiêu chí, 2 xã đạt 15 tiêu chí, 1 xã đạt 14 tiêu chí, 1 xã đạt 12 tiêu chí. Cũng theo báo cáo sơ kết, sau 2 năm thực hiện, chương trình đã góp phần phát triển nhanh hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội ở nông thôn và những vùng còn khó khăn. Thông qua chương trình xây dựng nông thôn mới, huyện Quảng Ninh đã thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tiếp tục đẩy mạnh thực hiện Đề án chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật  nuôi giai đoạn 2016 - 2018. Năm 2017, thu nhập bình quân đầu người đạt 34 triệu đồng/người/năm. Cơ cấu kinh tế nông thôn chuyển dịch hợp lý theo hướng phát triển sản xuất nông nghiệp với công nghiệp, dịch vụ và du lịch, phát triển dịch vụ và ngành nghề nông thôn. Có chính sách kêu gọi, hỗ trợ các doanh nghiệp, cá nhân đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, đẩy  mạnh các mô hình liên kết giữa hộ nông dân với doanh nghiệp và các đối tác kinh tế khác. Khuyến khích thành lập các HTX, nhất là HTX trên lĩnh vực nông nghiệp. Trong 2 năm đã thành lập thêm 2 HTX nâng tổng số 12/14 xã có HTX hoạt động hiệu quả theo Luật HTX năm 2012. Chương trình giảm nghèo và giải quyết việc làm, huyện chú trọng đào tạo nghề, thực hiện đồng bộ các giải pháp giải quyết việc làm, tạo điều kiện đưa người lao động đi làm việc ở nước ngoài. Đến nay có 13/14 xã đạt tiêu chí lao động có việc làm.Tiếp tục thực hiện tốt công tác chính sách xã hội, xóa đói giảm nghèo, chi trả kịp thời các chế độ trợ cấp cho đối tượng chính sách. Công tác xóa đói giảm nghèo được các cấp, các ngành tập trung chỉ đạo, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 8%. Có 10/14 xã đạt tiêu chí hộ nghèo. Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tiếp tục được đẩy mạnh, hàng năm có 89% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Năm 2017, có 80/114 thôn đạt danh hiệu Làng văn hóa. Đến nay có 10/14 xã đạt tiêu chí văn hóa. Trên lĩnh vực giáo dục và đào tạo, huyện Quảng Ninh duy trì vững chắc phổ cập giáo dục tiểu học, THCS và phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ 5 tuổi. Chất lượng học sinh có nhiều chuyển biến tích cực, số lượng học sinh giỏi trong các kỳ thi đạt cao, công tác xã hội hóa giáo dục ngày càng phát triển sâu rộng. Hàng năm, tỷ lệ học sinh tốt nghiệp THCS tiếp tục học lên đạt 87,93%, tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 42,1%; có 12/14 xã đạt tiêu chí giáo dục và đào tạo. Công tác khám, chữa bệnh tiếp tục được duy trì có hiệu quả. Công tác tiêm chủng mở rộng được coi trọng thường xuyên cho các cháu trong độ tuổi. Việc kiểm tra, giám sát vệ sinh an toàn thực phẩm được tăng cường. Công tác truyền thông về dân số, KHHGĐ được quan tâm đúng mức, nhất là tại các vùng có mức sinh cao, vùng khó khăn về kinh tế và vùng dân tộc miền núi. Huyện cũng đã chỉ đạo các ngành chức năng tăng cường kiểm tra, chỉ đạo thực hiện tốt công tác quản lý tài nguyên, khoáng sản, vệ sinh môi trường. Chỉ đạo các xã, các cơ sở sản xuất kinh doanh thực hiện tốt cam kết bảo vệ môi trường theo quy định. Đến nay, có 9/14 xã đạt tiêu chí môi trường, có 5 xã chưa đạt tiêu chí này.

Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả

Trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết số 05, nhiều cấp ủy Đảng của huyện Quảng Ninh đã chủ động lựa chọn những vấn đề bức xúc, nổi cộm và những nguyện vọng chính đáng của nhân dân để thảo luận trong cấp ủy, tìm giải pháp thực hiện. Sự đồng thuận của nhân dân luôn là nền tảng, niềm tin và động lực to lớn góp phần hoàn thiện các tiêu chí nông thôn mới. Thực tiễn cũng cho thấy: Các việc lớn, việc nhỏ nếu người dân được tham gia ý kiến, bàn bạc, giám sát, huy động nguồn lực trong dân đúng quy trình, đúng đối tượng, công khai dân chủ thì việc gì cũng thành công. Qua 2 năm thực hiện Nghị quyết số 05-NQ-HU ngày 23/8/2016 của Huyện ủy Quảng Ninh về tiếp tục lãnh đạo xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, với sự nổ lực phấn đấu của cán bộ và nhân dân toàn huyện, đến nay, cơ cấu kinh tế đã chuyển dịch đúng hướng, cơ sở vật chất, kết cấu hạ tầng được đầu tư, nâng cấp và phát huy hiệu quả. Các lĩnh vực văn hóa, xã hội chuyển biến tiến bộ, đời sống nhân dân tiếp tục được cải thiện, công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm và các chính sách xã hội đạt nhiều kết quả. Chính trị xã hội ổn định, quốc phòng, an ninh được tăng cường, trật tự an toàn xã hội được giữ vững. Vai trò của Mặt trận và các đoàn thể xã hội được phát huy, khẳng định vị thế của mình trong xây dựng NTM. Dân chủ cơ sở được phát huy, bộ mặt nông thôn ngày càng khởi sắc.

Huyện ủy Quảng Ninh trọng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra và hưởng lợi”

Trên cơ sở những kết quả đã đạt được, trong quá trình thực hiện chương trình, vẫn còn nhiều tồn tại, mặt chưa làm được, Huyện ủy Quảng Ninh đã rút ra được những cách làm hay như: Coi trọng công tác tuyên truyền, vận động để tạo chuyển biến trong nhận thức của đội ngũ cán bộ, đảng viên, hội viên và các tầng lớp nhân dân về mục đích, nội dung tổ chức thực hiện chương trình. Nhận thức rõ chương trình MTQG xây dựng NTM không phải là một Dự án đầu tư của Nhà nước mà là một chương trình tổng thể nhằm phát triển kinh tế - xã hội, an ninh - quốc phòng. Xác định rõ mục tiêu cuối cùng của chương trình là phát triển sản xuất, nâng cao đời sống vật chất,tinh thần của người dân, coi trọng phương châm “dân biết, dân bàn, dân làm, dân giám sát, kiểm tra và hưởng lợi”. Cùng với việc sử dụng có hiệu quả nguồn vốn hỗ trợ của Trung ương, Tỉnh, Huyện, các xã cần coi trọng phát huy nội lực trong dân nhân nhằm đóng góp tiền của, hiến đất, ngày công, tài sản có giá trị để thực hiện bê tông hóa đường làng, ngõ xóm, kênh mương nội đồng, xây dựng Nhà văn hóa thôn, bản…

Nhằm từng bước đưa Quảng Ninh trở thành huyện NTM, lãnh đạo huyện cho biết: “Chúng tôi xác định vai trò, trách nhiệm của các thành viên trong Ban chỉ đạo của huyện, thường xuyên sâu sát cơ sở, bám sát những chỉ tiêu mà ngành, lĩnh vực phụ trách để chỉ đạo thực hiện, phát huy vai trò của lãnh đạo các xã, ban phát triển thôn và ban giám sát cộng đồng để thực hiện hiệu quả chương trình; tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới” trên địa bàn huyện Quảng Ninh.

Trọng Lãnh

Theo: Tạp chí Doanh nghiệp & Hội nhập