Quyền của người lao động theo pháp luật Việt Nam tham chiếu với Hiệp định CPTPP

Quyền của người lao động theo pháp luật Việt Nam tham chiếu với Hiệp định CPTPP

Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) đã được 11 nước ký kết và thông qua ngày 8/3/2018, tại Santiago (Chile). Mặc dù Hiệp định CPTPP không đặt ra những yêu cầu mới, cao hơn những chuẩn mực chung về lao động so với các tiêu chuẩn của ILO, nhưng với tư cách là thành viên của ILO và của CPTPP thì việc nghiên cứu, rà soát các quyền của người lao động trong CPTPP để điều chỉnh, bổ sung nhằm đảm bảo việc thực thi pháp luật quốc tế là vấn đề quan trọng, cần thiết của Việt Nam.
1 2 3