Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật Hình sự năm 2015

Trách nhiệm hình sự của pháp nhân trong Bộ luật Hình sự năm 2015

Truy cứu trách nhiệm hình sự pháp nhân thương mại là phù hợp với xu thế phát triển và các công ước Việt Nam đã tham gia, phê chuẩn.
1