Quản lý, vận hành hệ thống tàu điện ngầm - kinh nghiệm của một số quốc gia

Quản lý, vận hành hệ thống tàu điện ngầm - kinh nghiệm của một số quốc gia

Ở những quốc gia đang phát triển, tình trạng gia tăng dân số, gia tăng số lượng phương tiện tại các đô thị lớn dẫn đến ùn tắc giao thông, gây những hệ quả xấu đang là vấn đề bức xúc. Nhiều giải pháp phát triển hạ tầng giao thông được tính đến, trong đó có khai thác không gian ngầm, đặc biệt là hệ thống tàu điện ngầm. Đây cũng là xu hướng tất yếu trong phát triển đô thị hiện đại. Việc tìm hiểu, tiếp thu những kinh nghiệm của các nước đi trước như Anh, Pháp, Nhật Bản… về áp dụng công nghệ trong quản lý và vận hành hệ thống tàu điện ngầm rất cần cho Việt Nam.
1 2 3