Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2020

Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2020

Hàng loạt chính sách, quy định mới sẽ chính thức có hiệu lực từ tháng 12/2020. Trong đó có các chính sách liên quan đến hoạt động báo chí, xuất bản, lĩnh vực thuế, ngân hàng...
1