Bộ Xây dựng đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND các tỉnh

Chính sách | 20:04:00 24/10/2020

DNHN - Bộ Xây dựng đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh về việc thực hiện các nhiệm vụ được giao trong Nghị quyết số 108/ NQ- CP ngày 17/7/2010 của Chính phủ.

Trách nhiệm của các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành và UBND cấp

Ảnh minh họa

Để triển khai thực hiện công tác quản lý định mức và giá xây dựng theo các quy định mới của Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xây dựng, Nghị định số 68/2014/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựng và các Thông tư của Bộ Xây dựng hướng dẫn Nghị định số 68/2015/NĐ-CP, Bộ Xây dựng đã đề nghị các bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh:

Thứ nhất, tập trung chỉ đạo các cơ quan chuyên môn trực thuộc khẩn trương hoàn thành việc rà soát các định mức xây dựng đặc thù của chuyên ngành và của địa phương: gửi về Bộ Xây dựng để lấy ý kiến trước khi ban hành. Thời gian hoàn thành: trước ngày 31/12/2020 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP ngày 17/7/2020 về một số nhiệm vụ, giải pháp tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai Nghị định số 68/2014/NĐ-CP.

Thứ hai, Ủy ban Nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chỉ đạo Sở Xây dựng tổ chức xác định đơn giá nhân công, giá ca máy và thiết bị thi công để phục vụ cho công tác quản lý chi phí đầu tư xây dựng trên địa bàn theo hướng dẫn của Bộ Xây dựng tại Thông tư số 15/2012/TT-BXD và Thông tư số 11/2014/TT-BXD, Thời gian hoàn thành: trước ngày 30/9/2020 theo yêu cầu của Chính phủ tại Nghị quyết số 108/NQ-CP nêu trên.

Bộ Xây dựng cũng cho biết, trong quá trình thực hiện các nội dung nêu trên, nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị phản ánh kịp thời về Bộ để được hướng dẫn.

PV