Thanh Hóa: Triển khai cho cán bộ, công chức, viên chức đi học ngoại ngữ

DNHN - Tin từ VP UBND tỉnh Thanh Hóa cho biết, ngày 20/2, Chủ tịch UBND tỉnh này vừa ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Đề án “Chương trình Quốc gia về học tập ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2019-2030” trên địa bàn toàn tỉnh.

Trường ĐH Hồng Đức xây dựng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ đáp ứng chất lượng, có khả năng tham gia giảng dạy chương trình ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ khác; soạn thảo chương trình giảng dạy, đào tạo phù hợp.

Trường ĐH Hồng Đức xây dựng đội ngũ giảng viên ngoại ngữ đáp ứng chất lượng, có khả năng tham gia giảng dạy chương trình ngoại ngữ theo khung năng lực 6 bậc dùng cho Việt Nam và các chương trình đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ khác; soạn thảo chương trình giảng dạy, đào tạo phù hợp.

Theo đó, đối tượng áp dụng là công chức trong các cơ quan của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị -xã hội cấp tỉnh, cấp huyện, công chức xã, phường, thị trấn; viên chức trong các đơn vị sự nghiệp công lập. Không áp dụng đối với các đối tượng là công chức có trình độ chuyên môn ngoại ngữ được bố trí vị trí việc làm theo dõi công tác ngoại vụ hoặc các vị trí làm yêu cầu trình độ chuyên môn ngoại ngữ, giáo viên, giảng viên ngoại ngữ.

Thời gian thực hiện từ năm 2021 đến hết năm 2030.

UBND tỉnh yêu cầu việc đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ cho cán bộ, công chức, viên chức bảo đảm phù hợp với đường lối, chủ trương của Đảng, quy định pháp luật của Nhà nước và nhu cầu thực tế của cơ quan, đơn vị. Tăng cường trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị quản lý, sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; người đứng đầu các cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức trong việc đào tạo bồi dưỡng nâng cao năng lực ngoại ngữ. Đẩy mạnh hoạt động đào tạo, bồi dưỡng ngoại ngữ, gắn việc học tập ngoại ngữ đi đôi với thực hành, sử dụng ngoại ngữ thường xuyên, hiệu quả trong thực thi công vụ hoặc hoạt động đối ngoại.

Phấn đấu đến hết năm 2025 có 25% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên hoặc được quy hoạch vào vị trí lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trở lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 60% viên chức và 50% viên chức giũ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định; 20% cán bộ, công chức, viên chức cấp xã và 15 cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại các địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ ngoại ngữ bậc 3 trở lên theo quy định. Đến hết năm 2030 có khoảng 35% cán bộ, công chức cấp tỉnh, cấp huyện (tập trung vào cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý từ cấp phòng và tương đương trỏ lên dưới 40 tuổi) đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 70% viên chức và 60% viên chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý đạt trình độ ngoại ngữ bậc 4 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành; 30% cán bộ, công chức cấp xã và 25% cán bộ, công chức lãnh đạo, quản lý cấp xã dưới 40 tuổi công tác tại các địa bàn hoặc lĩnh vực có yêu cầu sử dụng ngoại ngữ đạt trình độ bậc 3 trở lên theo quy định và ngoại ngữ chuyên ngành.

PV

Tin liên quan