Tạm dừng kho ngoại quan của 2 doanh nghiệp tại Bình Phước và Quảng Ninh

DNHN - Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV nông sản Quỳnh Trung (địa chỉ tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước) và Công ty CP INDECO (địa chỉ tại khu 8, phương Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh).

Mới đây, Tổng cục Hải quan đã ban hành quyết định tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của doanh nghiệp tại cửa khẩu Hoa Lư, Bình Phước và TP Móng Cái, Quảng Ninh.

Cụ thể theo quyết định 1038/QĐ-TCHQ của Tổng cục Hải quan về việc tạm dừng kho ngoại quan của Công ty TNHH MTV nông sản Quỳnh Trung (có địa chỉ tại khu vực cửa khẩu Hoa Lư, xã Lộc Thạnh, huyện Lộc Ninh, tỉnh Bình Phước).

Trước đó, Tổng cục Hải quan cũng ban hành quyết định 964/QĐ-TCHQ về việc tạm dừng kho ngoại quan của Công ty CP INDECO (có địa chỉ tại khu 8, phương Hải Hòa, TP Móng Cái, Quảng Ninh). 

Kho ngoại quan tại Bình Phước và Quảng Ninh tạm dừng hoạt động
Kho ngoại quan tại Bình Phước và Quảng Ninh tạm dừng hoạt động.

Sau 6 tháng kể từ ngày quyết định này có hiệu lực (trung tuần tháng 4/2021), nếu Công ty TNHH MTV nông sản Quỳnh Trung, Công ty CP INDECO không có văn bản đề nghị đưa kho ngoại quan hoạt động trở lại, Cục trưởng Cục Hải quan Bình Phước và Quảng Ninh kiểm tra, báo cáo để Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan ra quyết định chấm dứt hoạt động.

Việc quyết định tạm dừng kho ngoại quan của doanh nghiệp được Tổng cục Hải quan ban hành căn cứ Luật Hải quan, Nghị định 68/2016/NĐ-CP quy định điều kiện kinh doanh hàng miễn thuế, kho bãi, địa điểm làm thủ tục hải quan, tập kết, kiểm tra, giám sát hải quan.

Cụ thể, theo Điều 14 Nghị định 68/NĐ-CP, tạm dừng hoạt động kho ngoại quan ở các trường hợp sau: Khi doanh nghiệp có văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động. Thời gian tạm dừng hoạt động không quá 06 tháng; Cục Hải quan tỉnh, thành phố ra thông báo tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.

Trong thời hạn 05 ngày làm việc từ khi nhận được văn bản đề nghị tạm dừng hoạt động kho ngoại quan của doanh nghiệp, Cục Hải quan tỉnh, thành phố thực hiện kiểm tra, xác nhận xác lượng hàng tồn tại kho và ra thông báo tạm dừng hoạt động kho ngoại quan.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động quy định tại khoản 1 Điều này, cơ quan hải quan không làm thủ tục hải quan đối với hàng gửi vào kho; giám sát và xử lý lượng hàng tồn tại kho ngoại quan theo quy định của pháp luật. Trước khi hết thời gian tạm dừng hoạt động ít nhất 05 ngày làm việc, doanh nghiệp có văn bản báo cáo về việc hoạt động trở lại hoặc chấm dứt hoạt động kho ngoại quan.

Trong thời gian tạm dừng hoạt động, nếu doanh nghiệp có nhu cầu hoạt động trở lại thì thông báo bằng văn bản cho Cục Hải quan tỉnh, thành phố theo Mẫu số 02 tại Phụ lục ban hành kèm theo Nghị định này.

Linh Anh

Tin liên quan