Quảng Ngãi hoàn thành Quy hoạch sử dụng đất trên địa bàn giai đoạn 2021-2030

DNHN - Ngày 15/9, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã có Thông báo số 4763/UBND-NNTN gửi Thủ tướng Chính phủ để báo cáo tình hình thực hiện công tác lập Quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Theo đó, đối với Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030. Đến nay, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã phê duyệt Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 trên tất cả 13/13 huyện, thị xã và thành phố trên địa bàn tỉnh. 

Một góc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi
Một góc thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

Bên cạnh đó, UBND tỉnh Quảng Ngãi cũng đã hoàn thành Phương án phân bổ và khoanh vùng đất đai tỉnh Quảng Ngãi, đồng thời có văn bản báo cáo, lấy ý kiến Bộ Tài nguyên và Môi trường trước khi tích hợp vào Quy hoạch tỉnh theo quy định tại khoản 7, Điều 1, Nghị định số 148/2020/NĐ-CP ngày 18/12/2020.

Về Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 5 năm giai đoạn 2021-2025, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường tiến hành thu thập thông tin liên quan và tổ chức xây dựng Kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh 05 năm, theo đúng quy định tại Thông tư số 01/2021/TT-BTNMT ngày 12/4/2021 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc Quy định kỹ thuật việc lập, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trước đó, để đáp ứng kịp thời nhu cầu sử dụng đất cho các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh trên địa bàn tỉnh thời kỳ 2021-2030 theo hướng sử dụng đất đúng mục đích, tiết kiệm, có hiệu quả như tinh thần chỉ đạo của Chính phủ, UBND tỉnh Quảng Ngãi đã chủ động chỉ đạo việc lập quy hoạch sử dụng đất và phân khai chỉ tiêu cho UBND các huyện, thị xã, thành phố căn cứ để lập quy hoạch sử dụng đất.

Trọng Tâm

Tin liên quan